Inwestowanie w Polsce w roku 2020 Formy prawne i podatki ze zmianami od 01 stycznia 2020 r.  THE GLOBAL ADVISORY AND ...
Spis tre ci Najlepsze rozwi zania dla Pa stwa rachunkowo ci 3 OBCOKRAJOWCY ROZPOCZYNAJ CY DZIA ALNO   GOSPODARCZ...
3 NAJLEPSZE ROZWI ZANIA DLA PA STWA RACHUNKOWO CI Rosn ce wyzwania wobec globalnej konkurencji wymagaj  zgrabnych, b...
4 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODSTAWOWE DANE DLA INWESTORA RODZAJE PODATK W W POLSCE Waluta - Polski Z oty P...
Obcokrajowcy rozpoczynaj cy dzia alno   gospodarcz  w Polsce 5 ADMINISTRACJA I ZGODNO   Z PRZEPISAMI Rok podat...
6 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 OBCOKRAJOWCY ROZPOCZYNAJ CY DZIA ALNO   GOSPODARCZ  W POLSCE Obcokrajowiec Z...
Obcokrajowcy rozpoczynaj cy dzia alno   gospodarcz  w Polsce 7 PRZEPISY DOTYCZ CE DZIA ALNO CI PRZEDSI BIORSTW...
8 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PRZEPISY DOTYCZ CE DZIA ALNO CI PRZEDSI BIORSTW Sp  ka akcyjna S.A.  C.D. S...
Obcokrajowcy rozpoczynaj cy 9 dzia alno   gospodarcz  w Polsce PRZEPISY DOTYCZ CE DZIA ALNO CI PRZEDSI BIORST...
10 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PRZEPISY DOTYCZ CE DZIA ALNO CI PRZEDSI BIORSTW Sp  ka cywilna C.D. Dwie lu...
Obcokrajowcy rozpoczynaj cy dzia alno   gospodarcz  w Polsce 11 ODDZIA  FIRMY ZAGRANICZNEJ Podstawa prawna Prze...
12 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 FORMY PRAWNE DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ W POLSCE POLSKA NAZWA Sp. z o.o. Sp  ...
Obcokrajowcy rozpoczynaj cy 13 dzia alno   gospodarcz  w Polsce PODATEK OD CZYNNO CI CYWILNO-PRAWNYCH  OP ATY ...
14 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Podstawa prawna Ustawa z  dnia 15 luteg...
15 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Spos b p atno ci C.D. Miesi czne zaliczki w wysoko ci r  n...
16 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Nieograniczony obowi zek podatkowy C.D....
17 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT  C.D. Szacowanie warto ci transakcji  wiadczenia us ug Je eli...
18 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT  Opodatkowanie wk ad w niepieni  nych...
19 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT  C.D. Odsetki z tytu u nabycia kapita u z zagranicznych  rodk...
20 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Koszty nieb d ce kosztem uzyskania przy...
21 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Podatek od nieruchomo ci komercyjnych C.D. Tzw.  minimalny pod...
22 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT  Podatek u  r d a c.d. C.D. Wymogi ...
Podatki W razie pyta  zwi zanych z poszczeg lnymi tematami dotycz cymi podatk w, prosimy o kontakt z nami w najb...
24 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Dywidendy wyp acane przez polosk  sp  ...
25 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Dywidendy, kt re polska sp  ka otrzymuje z  C.D. Unii Europej...
26 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Wyb r metody bilansowej rozliczania r  ...
27 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT  C.D.  rodki motywacyjne Wydatki poniesione na nabycie wiedzy te...
28 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT  C.D. Daty poboru podatk w i terminy o...
29 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Opodatkowanie dochod w kontrolowanych jednostek zagranicznych CFC...
30 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Opodatkowanie dochod w kontrolowanych je...
31 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Opodatkowanie dochod w kontrolowanych jednostek zagranicznych CFC...
32 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT  C.D. Tzw. po yczka partycypacyjna Ust...
33 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Warto   emisyjna udzia  w akcji  C.D. Warto   emisyjna udz...
34 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 INNE PODATKI I OP ATY Podatek emisyjny Podatek emisyjny nak adany jest na pozio...
Podatki Je li maj  Pa stwo pytania dotycz ce innych zagadnie  podatkowych, prosimy o kontakt w wygodnym dla Pa stw...
36 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PRZEPISY ZAPOBIEGAJ CE UCHYLANIU SI  OD OPODATKOWANIA Ceny transferowe Om wione...
37 Podatki PRZEPISY ZAPOBIEGAJ CE UCHYLANIU SI  OD OPODATKOWANIA C.D. Wymagania dotycz ce ujawniania informacji Ni...
38 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT  Podstawa prawna Ustawa z  dn. 26 lip...
39 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Rycza t PIT C.D. 20  ma zastosowanie do cz onk w zarz du n...
40 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Podstawa prawna  wiadczenia pracy w P...
41 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Podstawa prawna  wiadczenia pracy w Polsce c.d. C.D. Je li j...
42 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Cz onkowie zarz du C.D. a Polscy n...
43 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Przychody tw rc w C.D.   50 koszt w uzyskania przychod w...
44 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Doch d z dzia alno ci gospodarczej ...
45 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT U ytkowanie auta prywatnego do cel w s u bowych C.D. Warto ...
46 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Przychody nierezydent w C.D. Ustawa ...
47 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT  C.D. Katalog przychod w dochod w zaliczanych do kategorii ...
48 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Zmiany dotycz ce premii amortyzacyjnej...
49 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Odliczenie wydatk w na przejazdy os b niepe nosprawnych C.D. ...
50 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 marca 2004 r...
51 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Zgodno   z przepisami C.D.  a fakturowanie Transakcje pomi dzy pod...
52 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Zgodno   z przepisami c.d. C.D. Dodatkowo,...
53 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT  C.D. Zastosowanie dla nierezydent w Podmioty nie posiadaj ce statusu...
54 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Miejsce  wiadczenia us ugi C.D. Zasada   ...
55 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Miejsce  wiadczenia us ugi c.d. C.D.   Us ugi elektroniczne   Na...
56 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Odwrotne obci  enie Reverse Charge  C.D. Z...
57 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT  C.D. Stawka podatku 0  ZW  Mi dzy innymi po spe nieniu szczeg  o...
58 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Odliczenie VAT od wydatk w zwi zanych z u y...
59 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Potr cenie podatku naliczonego c.d. C.D. Termin uzupe niania informac...
60 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Zwrot VAT C.D.   Okres podstawowy - 60 dni ...
61 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT  C.D. Zwrot podatku naliczonego dla firm zagranicznych Mo na z o y ...
62 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego C....
63 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Sankcje C.D. Jak wynika z art. 110a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik mus...
64 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Obowi zek zastosowania metody podzielonej p a...
65 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Bony C.D. Przepisy przewiduj  dwa rodzaje bon w, w rozumieniu instru...
66 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Konsekwencje niedotrzymania termin w i dat C...
67 Podatki PODATEK OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH PCC Zakup nieruchomo ci  2,0  Umowa sp  ki  0,5  Po yczka  0...
68 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 ORDYNACJA PODATKOWA Weryfikacja kontrahenta Podatnicy mog  uzyska  od urz d w ...
69 Podatki ODSETKI Odsetki za zw ok  podatkow  Odsetki za zw ok  podatkow  wznosz  dwukrotno   podstawowej sto...
70 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 LIMITY PODATKOWE W 2020 R. Obowi zuj ce w 2020 r. limity dochod w dotycz ce...
71 Podatki KRAJ AFRYKA PO UDNIOWA ALBANIA ARABIA SAUDYJSKA DATA WEJ CIA W  YCIE KLAUZULA DOT. NIERUCHOMO CI DYWI...
72 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 C.D. KRAJ DATA WEJ CIA W  YCIE KLAUZULA DOT. NIERUCHOMO CI DYWIDENDY ODSETK...
73 Leasing LEASING Typy leasingu W swojej codziennej pracy przedsi biorcy maj  do czynienia z dwoma rodzajami leasin...
74 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 LEASING C.D. G  wne r  nice Amortyzacja Okres obowi zywania Koszty uzyskania...
75 Ubezpieczenie spo eczne SK ADKI NA UBEZPIECZENIA SPO ECZNE Obowi zki pracodawcy wobec ZUS Polscy pracodawcy maj...
76 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 UBEZPIECZENIE EMERYTALNO  RENTOWE Ubezpieczenie emerytalno-rentowe Ubezpieczenie...
77 Ubezpieczenie spo eczne UBEZPIECZENIE NA WYPADEK NIEZDOLNO CI DO PRACY Ubezpieczenie na wypadek niezdolno ci do p...
78 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 UBEZPIECZENIA SPO ECZNE Z TYTU U WYPADK W PRZY PRACY I CHOR B ZAWODOWYCH Ubez...
79 Ubezpieczenie spo eczne UBEZPIECZENIE SPO ECZNE Z TYTU U CHOROBY I MACIERZY STWA Ubezpieczenie spo eczne z ty...
80 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 UBEZPIECZENIE SPO ECZNE Z TYTU U CHOROBY I MACIERZY STWA Ubezpieczenie spo e...
81 Ubezpieczenie spo eczne UBEZPIECZENIE SPO ECZNE Z TYTU U CHOROBY I MACIERZY STWA Ubezpieczenie spo eczne z t...
82 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PARTNERZY getsix  Partnerzy getsix  pragn  skorzysta  z okazji, aby podzi kow...
Zamkni cie wydania 30.03.2020 Publikacja 2020 Niniejsza publikacja zosta a przygotowana przez getsix  we wsp  pracy...
D SSELDORF KATOWICE Item Code P0006 v.6 Mar. 20  LOKALIZACJE  ISBN 978-83-947292-0-2 getsix.eu polska-ksiegowosc.pl...