Return to flip book view

Inwestowanie w Polsce 2020 [PL]

Page 1

Inwestowanie w Polsce w roku 2020 Formy prawne i podatki ze zmianami od 01 stycznia 2020 r THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

Page 2

Spis tre ci Najlepsze rozwi zania dla Pa stwa rachunkowo ci 3 OBCOKRAJOWCY ROZPOCZYNAJ CY DZIA ALNO GOSPODARCZ W POLSCE Podstawowe dane dla inwestora Rodzaje podatk w w Polsce Administracja i zgodno z przepisami Obcokrajowcy rozpoczynaj cy dzia alno gospodarcz w Polsce Przepisy dotycz ce dzia alno ci przedsi biorstw Oddzia firmy zagranicznej Przedstawicielstwo Formy prawne dzia alno ci gospodarczej w Polsce 4 4 5 6 7 11 11 12 PODATKI Wydawca getsix Group ul Zwyci ska 45 53 033 Wroc aw Tel 48 71 388 13 00 Fax 48 71 388 13 10 E mail wroclaw getsix pl Redakcja TaxaGroup Sabina Moczko Wdowczyk Tax Adviser Licence number 09738 getsix Claus Frank Monika Martynkiewicz Frank Ortwin Uwe Jentsch El bieta Naron Anna Kicka Anthony Kerr Projekt graficzny getsix Design Anthony Kerr Marta Bazan Copyright getsix Poland 2020 All rights reserved Item Code P0006 Mar 20 ISBN 978 83 947292 0 2 Podatek dochodowy od os b prawnych CIT Inne podatki i op aty Przepisy zapobiegaj ce uchylaniu si od opodatkowania Podatek dochodowy od os b fizycznych PIT Podatek od towar w i us ug VAT Podatek od czynno ci cywilnoprawnych PCC Kontrola podatkowa i post powanie s dowe w Polsce Ordynacja podatkowa Odsetki Limity podatkowe w 2020 r Umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania 14 34 36 38 50 67 67 68 69 70 70 LEASING Leasing 73 UBEZPIECZENIE SPO ECZNE Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Ubezpieczenie emerytalno rentowe Ubezpieczenie na wypadek niezdolno ci do pracy Ubezpieczenia spo eczne z tytu u wypadk w przy pracy i chor b zawodowych Ubezpieczenie spo eczne z tytu u choroby i macierzy stwa Partnerzy getsix 75 76 77 78 79 82

Page 3

3 NAJLEPSZE ROZWI ZANIA DLA PA STWA RACHUNKOWO CI Rosn ce wyzwania wobec globalnej konkurencji wymagaj zgrabnych bardzo efektywnych struktur przedsi biorstw Malej ce zasoby oraz rosn ca presja koszt w wymagaj pr nej i elastycznej organizacji Celem getsix sta o si wspieranie przedsi biorstw oraz przedsi biorc w w Polsce przy podejmowaniu to szeroki tych e zada Oferta getsix wachlarz wzajemnie si uzupe niaj cych profesjonalnych us ug wiadczonych w Polsce w nast puj cych dziedzinach Ksi gowo Kadry Doradztwo Biznesowe Konsulting Obs uga Sprzeda IT Doradztwo Prawne Podatkowe Do grona sta ych klient w getsix nale zar wno firmy polskie jak r wnie wiele mi dzynarodowych firm posiadaj cych polskie sp ki c rki i lub oddzia y w szczg lno ci z niemieckiego obszaru j zykowego T grup firm opiekuje si zesp pos uguj cy si j zykiem niemieckim oraz angielskim getsix Customer Desk Zatrudniamy ponad 130 pracownik w dysponuj cych wieloletnim do wiadczeniem w poszczeg lnych dziedzinach Ch tnie udziel oni Pa stwu wsparcia w czynno ciach zwi zanych z prowadzeniem przedsi biorstwa w Polsce Przygotujemy dla Pa stwa indywidualn ofert prezentuj c nasze us ugi dostosowan oraz ustrukturyzowan zgodnie z oczekiwaniami Pa stwa przedsi biorstwa Nasze us ugi oferujemy w j zyku polskim niemieckim oraz angielskim Od 2014 roku getsix nieustannie rozwija si i ro nie w ramach cz onkostwa w HLB International dzi ki czemu dysponujemy wiod c sieci niezale nych doradc w i firm ksi gowych na wiecie czymy ze sob tradycje i innowacje wsp prac i zaanga owanie pomaga klientom rozwija si poza granicami kraju Dzi ki sile 29 363 specjalist w w 158 krajach cz cych lokaln wiedz i globalne mo liwo ci z potrzebami klient w HLB Polska zosta utworzony na potrzeby polskiego sojuszu firm cz onkowskich kt re s renomowanymi polskimi sp kami Dzi ki stowarzyszeniu stajemy si jeszcze silniejsi i bardziej elastyczni dla naszych klient w cznie zatrudniamy ponad 220 pracownik w Zajmujemy si ksi gowo ci audytem p acami kadrami a tak e us ugami doradczymi podatkowymi i finansowymi uzupe nionymi o w pe ni rozwini t i zaawansowan gam technicznych rozwi za informatycznych Podstawowe korzy ci dla klient w p yn ce z faktu e getsix jest cz ci HLB dzia aj ca sie doradc w najwy szej klasy lokalna wiedza w po czeniu z mi dzynarodowym do wiadczeniem partnersko prowadzona obs uga gwarantuj ca lojalno wsp pracy szerokie spektrum us ug dodatkowych Do wsp pracy z Pa stwem wyznaczana jest ka dorazowo osoba kontaktowa doradca klienta do kt rego mo na zwraca si z wszelkimi pytaniami Zapraszamy wi c do kontaktu getsix jest do Pa stwa dyspozycji

Page 4

4 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODSTAWOWE DANE DLA INWESTORA RODZAJE PODATK W W POLSCE Waluta Polski Z oty PLN Podatki bezpo rednie Polska Ustawa o rachunkowo ci lub w niekt rych przypadkach Mi dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo ci Finansowej Sprawozdanie finansowe musi by sporz dzane corocznie Szczeg lne zasady odnosz si do sp ek gie dowych Kontrola dewizowa brak najcz ciej dla transakcji z UE EOG OECD i niekt rymi innymi krajami Mo e by wymagane pozwolenie w przypadku niekt rych transakcji z innymi systemami prawnymi oraz na przeprowadzenie okre lonych transakcji w walutach obcych G wne podmioty gospodarcze sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci Sp z o o sp ka akcyjna S A sp ka komandytowo akcyjna sp ka komandytowa dzia alno gospodarcza osoby fizycznej i oddzia sp ki zagranicznej Podatek dochodowy od os b prawnych CIT Podatek dochodowy od os b fizycznych PIT Ubezpieczenie spo eczne Podatek od spadk w i darowizn Podatek od czynno ci cywilnoprawnych PCC Op ata skarbowa Op aty rynkowe Op ata miejscowa i uzdrowiskowa Podatek od niekt rych instytucji finansowych tzw podatek bankowy Podatek w glowodorowy Abonament RTV Podatki po rednie Podatek od warto ci dodanej VAT Podatek akcyzowy Podatek od gier Podatki lokalne Podatek od nieruchomo ci Podatek od rodk w transportowych Podatek rolny i le ny Op ata od posiadania ps w Op ata klimatyczna

Page 5

Obcokrajowcy rozpoczynaj cy dzia alno gospodarcz w Polsce 5 ADMINISTRACJA I ZGODNO Z PRZEPISAMI Rok podatkowy Rok podatkowy dla os b fizycznych pokrywa si z rokiem kalendarzowym W przypadku podatnik w opodatkowanych podatkiem dochodowym od os b prawnych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy chyba e podatnik postanowi inaczej i zawiadomi o tym w a ciwego naczelnika urz du skarbowego Procedura podatkowa Podatnik musi sam oszacowa i p aci zaliczki na poczet podatku dochodowego w ci gu roku oraz mo e skorzysta z uproszczonej metody opartej na wynikach z lat ubieg ych Ostatecznej kalkulacji i wymiaru nale nego podatku nale y dokonywa w terminie trzech miesi cy od zako czenia roku podatkowego W przeciwie stwie do innych kraj w europejskich w kt rych stosuje si og lny wymiar podatku dokonywany przez organy podatkowe Polska stosuje zasad samoopodatkowania przez podatnik w Podatnik jest zobowi zany do obliczenia nale nego podatku samodzielnie aby uzyska zwrot podatku oraz by zap aci nale n kwot w terminie Kary Osoby kt re s odpowiedzialne za rozliczenie podatkowe jak r wnie cz onkowie zarz du w niekt rych przypadkach podlegaj karom za nieprzestrzeganie przepis w W niekt rych przypadkach karom mog podlega podmioty gospodarcze Prawo Karne Skarbowe Kara za uchylanie si od p acenia podatk w zarzuty karne Kara za wiadome uchylanie si od p acenia podatk w Kara finansowa lub pozbawienia wolno ci Kara za niesk adanie niewysy anie lub nieterminowe sk adanie wysy anie Jednolitego Pliku Kontrolnego kara finansowa Z zasady post powanie administracyjne Okres przedawnienia Co do zasady d ugi podatkowe ulegaj przedawnieniu po 5 latach Po up ywie okresu przedawnienia zobowi zanie podatkowe wraz z naros ymi odsetkami za zw ok uznaje si za nieby e Rejestracja i licencjonowanie Polskie prawo chroni w asno intelektualn dlatego te licencjonowanie zagranicznych nazw oraz produkt w firmowych jest przyj t praktyk Licencje s szeroko rozpowszechnione w sektorze zaawansowanych technologii produkt w farmaceutycznych i franczyz detalicznych Licencjonowane produkty wyprodukowane w Polsce mog by zwolnione z c a i podatku akcyzowego i mo na nawet odnosi korzy z ich klasyfikacji jako produkt Polski Przyznawanie licencji nie podlega oficjalnym ograniczeniom lub zatwierdzeniom Licencjobiorca nie mo e udziela sublicencji

Page 6

6 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 OBCOKRAJOWCY ROZPOCZYNAJ CY DZIA ALNO GOSPODARCZ W POLSCE Obcokrajowiec Zgodnie z Ustaw o swobodzie dzia alno ci gospodarczej obcokrajowiec to osoba fizyczna nie posiadaj ca obywatelstwa polskiego osoba prawna z siedzib za granic jednostka organizacyjna kt ra nie posiada osobowo ci prawnej ale posiada zdolno prawn z siedzib za granic A Cudzoziemcy mog cy zak ada i prowadzi dzia alno gospodarcz na takich samych warunkach jak obywatele polscy obywatele pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej obywatele pa stw cz onkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym obywatele pa stw kt re nie s stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym a kt re posiadaj swobod ustanowion na mocy um w zawartych przez te pa stwa ze Wsp lnot Europejsk i jej pa stwami cz onkowskimi B Powy sza zasada dotyczy r wnie cudzoziemc w kt rzy nie s obywatelami pa stw wskazanych w pkt A a kt rzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie si w Polsce uzyskali zezwolenie na pobyt w Polsce w ramach statusu rezydenta d ugoterminowego Wsp lnoty Europejskiej otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce na czas okre lony ze wzgl du na okoliczno ci o kt rych mowa w Ustawie o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r posiadaj status uchod cy w Rzeczypospolitej Polskiej lub s obj ci dodatkow ochron otrzymali zezwolenie na pobyt tolerowany otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce na czas okre lony i pozostaj w zwi zku ma e skim z obywatelem obywatelk Polski zamieszka ym w Polsce korzystaj z ochrony czasowej w Polsce maj wa n Kart Polaka s cz onkami rodziny obywateli pa stw wskazanych w punkcie A powy ej i do czaj do nich lub przebywaj z nimi w Polsce C Formy dzia alno ci gospodarczej dozwolone dla cudzoziemc w innych ni wskazani powy ej w pkt A i B O ile umowa mi dzynarodowa nie stanowi inaczej cudzoziemcy inni ni wskazani powy ej w pkt A i B maj prawo do zak adania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w tym r wnie przyst powania do poni ej wymienionych sp ek przedsi biorstw oraz obejmowania w nich udzia w jedynie w formie sp ki komandytowej sp ki komandytowo akcyjnej sp ki z ograniczon odpowiedzialno ci oraz sp ki akcyjnej Ponadto przedsi biorca zagraniczny tj cudzoziemiec prowadz cy dzia alno gospodarcz za granic oraz obywatel polski prowadz cy dzia alno gospodarcz za granic mog prowadzi dzia alno gospodarcz w formie oddzia u lub mog utworzy przedstawicielstwo w Polsce

Page 7

Obcokrajowcy rozpoczynaj cy dzia alno gospodarcz w Polsce 7 PRZEPISY DOTYCZ CE DZIA ALNO CI PRZEDSI BIORSTW Sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci Sp z o o Sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci jest jedn z najbardziej popularnych i elastycznych form prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w Polsce Jest to polski odpowiednik The private limited liability company w Wlk Brytanii Asoci t responsabilit limit e sarl we Francji lub Gesellschaft mit besch nkter Haftung GmbH w Niemczech Sp ki z ograniczon odpowiedzialno ci mog by zak adane w ka dym celu dozwolonym przez prawo S one cz sto wykorzystywane jako sp ki do specjalnych cel w sp ki holdingowe oraz jako sp ki krajowe kontrolowane przez mi dzynarodowe korporacje Osobowa struktura sp ki z ograniczon odpowiedzialno ci mo e by co do zasady zmieniona bez wp ywu na struktur prawn sp ki z ograniczon odpowiedzialno ci inaczej ni zazwyczaj w przypadku sp ki osobowej Sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci mo e by r wnie prowadzona przez jednego udzia owca Jednak e sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci z jednym udzia owcem nie mo e utworzy innej sp ki z jednym udzia owcem z inn sp k z ograniczon odpowiedzialno ci Mimo e sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci jest sp k kapita ow nadal zachowuje pewne indywidualne elementy takie jak mo liwo ograniczenia zbycia udzia w sp ki lub ustanowienia prawa udzia owca do samodzielnej kontroli nad sp k z ograniczon odpowiedzialno ci Udzia y sp ki z ograniczon odpowiedzialno ci nie maj formy dokumentu i nie mog by notowane na gie dzie papier w warto ciowych

Page 8

8 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PRZEPISY DOTYCZ CE DZIA ALNO CI PRZEDSI BIORSTW Sp ka akcyjna S A C D Sp ka akcyjna jest polskim odpowiednikiem Public liability company w Wlk Brytanii Soci t anonyme SA we Francji i niemieckiej Aktiengesellschaft AG Sp ki akcyjne s do drogie w prowadzeniu i wykorzystywane s przede wszystkim przez firmy dzia aj ce na du skal w szczeg lno ci w przypadku gdy charakter publiczny ma by traktowany jako spos b pozyskania kapita u Formalnie jest ona odpowiedzialno ci bardziej uporz dkowana ni sp ka z ograniczon Akcje sp ki akcyjnej mog by powszechnie sprzedawane notowane na gie dzie papier w warto ciowych Polskie prawo przewiduje surowsze i bardziej z o one przepisy dotycz ce sp ek akcyjnych w kwestii ich kapitalizacji sk adu organ w zarz dzaj cych zgodno ci z przepisami oraz obowi zk w w zakresie sprawozdawczo ci Szczeg owe wymagania dla sp ki akcyjnej S A i sp ki z ograniczon odpowiedzialno ci Sp z o o Kapita Sp z o o Minimalny kapita potrzebny do utworzenia sp ki z ograniczon odpowiedzialno ci wynosi 5 000 00 PLN Sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci mo e by utworzona przez jeden lub kilka podmiot w wsp lnik w S A Minimalny kapita pocz tkowy dla sp ki akcyjnej wynosi 100 000 00 PLN z czego 25 musi by op acone przed rejestracj Sp ka akcyjna mo e by za o ona przez jednego lub wi cej cz onk w za o ycieli kt rzy musz podpisa umow sp ki Opodatkowanie sp ek kapita owych CIT Sp ki kapita owe s oddzielnymi podatnikami CIT Zasadniczo przedsi biorstwa s zobligowane do opodatkowaniu ca o ci ich dochodu W przypadku zarz du opodatkowanie ich globalnego dochodu ma miejsce tylko wtedy gdy posiadaj za wiadczenie o miejscu zamieszkania w Polsce Podlegaj cy opodatkowaniu doch d sk ada si ze wszystkich przychod w uzyskanych w roku podatkowym z dzia alno ci finansowej i operacyjnej po odliczeniu koszt w uzyskania przychodu Doch d ten podlega CIT w wysoko ci 19 Sp ki kapita owe s p atnikami podatku VAT i innych podatk w w zwyk y spos b Rezerwa na kapita zapasowy Sp z o o Brak S A 8 rocznego zysku netto do czasu gdy rezerwa osi gnie jedn trzeci kapita u zak adowego

Page 9

Obcokrajowcy rozpoczynaj cy 9 dzia alno gospodarcz w Polsce PRZEPISY DOTYCZ CE DZIA ALNO CI PRZEDSI BIORSTW Szczeg owe wymagania dla sp ki akcyjnej S A i sp ki z ograniczon odpowiedzialno ci Sp z o o kont C D Za o yciele akcjonariusze Sp z o o Nie ma ogranicze odno nie narodowo ci lub miejsca zamieszkania udzia owc w S A Sp ka musi by za o ona przez conajmniej jedn osob fizyczn lub prawn Po za o eniu sp ki jeden akcjonariusz mo e wykupi akcje pozosta ych Nie ma wymog w odno nie miejsca zamieszkania lub obywatelstwa Rada Nadzorcza Sp z o o Je li kapita zak adowy przekracza 500 000 00 PLN i jest wi cej ni 25 udzia owc w sp ka musi posiada rad nadzorcz sk adaj c si z co najmniej z trzech os b S A wymagana jest rada nadzorcza z co najmniej trzema cz onkami mianowanymi na okres do 5 lat Obie Brak wymaga dotycz cych miejsca zamieszkania lub narodowo ci ale przewodnicz cy rady nadzorczej dla bank w zarejestrowanych w Polsce musi posiada praktyczn znajomo j zyka polskiego Zarz d Brak wymog w dotycz cych miejsca zamieszkania Zarz d nie musi sk ada si z akcjonariuszy udzia owc w zar wno w przypadku sp ek akcyjnych jak i sp ek z ograniczon odpowiedzialno ci Sp z o o G rna d ugo kadencji cz onk w zarz du nie jest okre lona S A Zarz d mo e by powo any pocz tkowo na okres do 2 lat z przed u eniem ka dej kolejnej kadencji do 3 lat ka da Si a robocza Pracownicy nie maj wp ywu na zarz dzanie sp k z sektora prywatnego chyba e s akcjonariuszami udzia owcami Pracownicy mianuj jedn trzeci rady nadzorczej sp ek przechodz cych proces prywatyzacji ale prawo to wygasa po sprzedaniu 51 udzia w akcji Pracownicy maj prawo do tworzenia zwi zk w zawodowych Ujawnianie informacji Oba rodzaje sp ek s zobowi zane do przygotowywania rocznych bilans w oraz rachunku zysk w i strat kt re nale y z o y w lokalnym s dzie w formacie pliku JPK_SF Jednoosobowa dzia alno gospodarcza Osoba fizyczna prowadz ca dzia alno gospodarcz to osoba kt ra prowadzi dzia alno gospodarcz we w asnym imieniu i na w asn rzecz Nie ma adnych prawnych wymog w dotycz cych wysoko ci kapita u pocz tkowego w przypadku podj cia jednoosobowej dzia alno ci gospodarczej w Polsce R wnie nie powstaje aden nowy podmiot prawny w wyniku podj cia takiej dzia alno ci Dzia alno gospodarcza osoby fizycznej mo e by przekszta cona w sp k kapita ow np sp k z ograniczon odpowiedzialno ci lub sp k akcyjn

Page 10

10 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PRZEPISY DOTYCZ CE DZIA ALNO CI PRZEDSI BIORSTW Sp ka cywilna C D Dwie lub wi cej os b prowadz cych jednoosobow dzia alno gospodarcz a tak e inne osoby prawne tj sp ki osobowe i sp ki kapita owe mog podj decyzj o za o eniu sp ki cywilnej Sp ka cywilna nie jest odr bnym podmiotem prawnym i nie posiada osobowo ci prawnej Nie mo e r wnie nabywa praw i zaci ga zobowi za we w asnym imieniu i na w asn rzecz nie mo e pozywa i by pozwana Wk ad i mienie zgromadzone w okresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez sp k cywiln s w asno ci wsp lnik w jako wsp w asno Sp ki cywilne mog by przekszta cone w sp ki jawne na podstawie jednomy lnej decyzji wsp lnik w Sp ka partnerska Sp ki partnerskie mog by zak adane przez osoby o okre lonych profesjach wymienionych i opisanych w polskim Kodeksie Sp ek Handlowych prawnicy architekci doradcy podatkowi ksi gowi lekarze stomatolodzy i inne Sp ki partnerskie mo na zak ada w celu wykonywania wi cej ni jednego zawodu chyba e prawo wyra nie tego zabrania Tak jak w przypadku sp ek jawnych sp ki partnerskie nie posiadaj osobowo ci prawnej ale posiadaj zdolno prawn i zdolno do czynno ci prawnych mog nabywa prawa w tym prawo w asno ci nieruchomo ci oraz zaciaga zobowi zania w swoim w asnym imieniu jak r wnie pozywa i by pozywanymi Sp ka komandytowa Sp ka komandytowa jest zwykle preferowana gdy inwestorzy szukaj sposobu na zr nicowanie ich zaanga owania w sp k osobow a wi c ich odpowiedzialno ci za transakcje dokonywane przez sp k osobow Szczeg ln cech tej sp ki osobowej jest fakt e status prawny wsp lnik w nie jest r wny komplementariusz e i komandytariusz e co skutkuje znacz co r nymi poziomami uprawnie i zobowi za Sp ka komandytowoakcyjna Sp ka komandytowo akcyjna jest najbardziej skomplikowanym rodzajem sp ki osobowej jako e jej struktury cz w sobie zar wno elementy sp ki osobowej jak i sp ki akcyjnej Podobnie jak w przypadku innych sp ek osobowych sp ka komandytowo akcyjna nie ma osobowo ci prawnej ale ma zdolno do czynno ci prawnych co oznacza e mo e ona nabywa prawa i zaci ga zobowi zania we w asnym imieniu Sp ka komandytowo akcyjna mo e r wnie pozywa i by pozywana Sp ki komandytowo akcyjne zak adane s przez co najmniej jednego komplementariusza i jednego akcjonariusza Udzia akcjonariuszy jest konsekwencj charakteru sp ki komandytowo akcyjnej ukierunkowanego na kapita

Page 11

Obcokrajowcy rozpoczynaj cy dzia alno gospodarcz w Polsce 11 ODDZIA FIRMY ZAGRANICZNEJ Podstawa prawna Przedsi biorca zagraniczny z obcego kraju mo e otworzy oddzia pod warunkiem e polski przedsi biorca posiada takie same uprawnienia w kraju pochodzenia przedsi biorcy zagranicznego zasada wzajemno ci o ile umowy mi dzynarodowe ratyfikowane przez Polsk nie stanowi inaczej Powy sze nie dotyczy przedsi biorc w z pa stw UE i EOG oraz pa stw kt re s stronami um w stowarzyszeniowych z UE w zakresie swobody prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy tacy mog swobodne otwiera oddzia y na terytorium Polski Oddzia nie posiada osobowo ci prawnej stanowi integraln cz przedsi biorstwa zagranicznego i nie mo e nabywa uprawnie lub zaci ga zobowi za w swoim imieniu nie mo e pozywa i by pozwany Jednak e oddzia y ciesz si znacz c niezale no ci w odniesieniu do spraw zatrudnienia Zakres dzia alno ci gospodarczej oddzia u nie mo e wykracza poza zakres dzia alno ci przedsi biorcy zagranicznego W odniesieniu do konkretnych bran np podczas otwierania oddzia u banku zagranicznego zak adu ubezpiecze lub sp ki inwestycyjnej mog mie zastosowanie niekt re szczeg lne przepisy zar wno w Polsce jak i Unii Europejskiej W takich przypadkach otwieranie oddzia u powinno by rozpatrywane w wietle tych specyficznych przepis w kt re mog si r ni od zasad og lnych PRZEDSTAWICIELSTWO Podstawa prawna Przedsi biorcy zagraniczni mog otwiera swoje przedstawicielstwa w Polsce Przedstawicielstwo nie stanowi odr bnego podmiotu prawnego i jest traktowane jako cz struktury organizacyjnej i funkcjonalnej przedsi biorstwa zagranicznego Nie mo e nabywa praw lub zaci ga zobowi za pozywa ani by pozywanym Przedstawicielstwo mo e by zak adane przez zagranicznego przedsi biorc wy cznie w celu reklamowania i promowania dzia alno ci takiego przedsi biorcy w Polsce

Page 12

12 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 FORMY PRAWNE DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ W POLSCE POLSKA NAZWA Sp z o o Sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci WPIS DO KRS OSOBOWO PRAWNA MINIMALNY KAPITA ZAK ADOWY SP KA JEDNOOSOBOWA 5 000 00 PLN tak tak Minimalna warto tak kapita u 50 00 PLN 100 000 00 PLN S A Sp ka Akcyjna tak tak Minimalna warto akcji tak 0 01 PLN Sp dzielnia Sp dzielnia tak tak nie NIE min 10 wsp lnik w w Sp ce rolnej 5 nie obowi zuje je eli min 3 wsp lnicy to osoby prawne Sp j Sp ka jawna tak nie nie nie Sp k Sp ka komandytowa tak nie nie nie Sp k a Sp ka komandytowo akcyjna tak nie 50 000 00 PLN nie s c Sp ka cywilna nie nie nie nie Oddzia Oddzia tak nie nie Zak ad Zak ad nie nie nie

Page 13

Obcokrajowcy rozpoczynaj cy 13 dzia alno gospodarcz w Polsce PODATEK OD CZYNNO CI CYWILNO PRAWNYCH OP ATY PRAWNE Sp z o o S A Sp dzielnia Sp j 0 5 podatku od umowy sp ki wpis do KRS 0 5 podatku od umowy sp ki wpis do KRS Nie wpis do KRS 0 5 podatku od umowy sp ki wpis do KRS FORMA PISEMNA AKT NOTARIALNY TRANSPARENTNO REJESTRACJA W URZ DZIE SKARBOWYM tak tak nie tak tak tak nie tak obligatoryjnie tak nie nie tak obowi zkowy tak nie tak tak tak nie tak tak tak tak tak tak tak nie tak tak 0 5 podatku od umowy sp ki Sp k tak dla Sp z o o Sp k Wpis do KRS Sp k a s c 0 5 podatku od umowy sp ki wpis do KRS 0 5 podatku od umowy sp ki wpis do CEIDG bezp atny Oddzia Zazwyczaj nie wpis do KRS tak Zak ad tak AUDYT SP KI OBR T 5 000 000 EUR SUMA BILANSU 2 500 000 EUR ILO PRACOWNIK W 50 przy przekroczeniu min 2 powy szych prog w przy przekroczeniu min 2 powy szych prog w przy przekroczeniu min 2 powy szych prog w przy przekroczeniu min 2 powy szych prog w przy przekroczeniu min 2 powy szych prog w W ramach ewentualnego audytu sp ki matki W ramach ewentualnego audytu sp ki matki

Page 14

14 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od os b prawnych z p niejszymi poprawkami Informacje podstawowe r d a przychod w z zysk w kapita owych z dzia alno ci gospodarczej oraz z dzia w specjalnych produkcji rolnej Konsekwencj tego przepisu jest oddzielne obliczanie wysoko ci dochod w z tych dw ch r de oraz brak mo liwo ci kompensowania strat z kapita w pieni nych z dochodami z innej dzia alno ci gospodarczej Wyj tki dotycz wy cznie bank w ich przychody b d zaliczane do jednego r d a Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania CIT jest doch d stanowi cy sum dochod w z obu r de zyski kapita owe oraz pozosta a dzia alno gospodarcza Oznacza to e w przypadku kiedy z obydwu tych r de zostanie wygenerowany zysk b dzie on podlega cznemu opodatkowaniu wed ug stawki 19 9 Co do zasady r wnie przychody z zysk w kapita owych powstawa b d na zasadzie memoria owej przychody nale ne Wyj tek w tym zakresie dotyczy ma przychod w o typowo kasowym charakterze tj przychod w z udzia u w zyskach osoby prawnej Rezydenci podlegaj opodatkowaniu od dochodu osi gni tego na ca ym wiecie nierezydenci podlegaj opodatkowaniu wy cznie z tytu u dochod w ze r de polskich Dochody z zagranicznych r de uzyskane przez rezydent w generalnie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os b prawnych w taki sam spos b jak doch d uzyskany ze r de polskich chyba e umowa o unikaniu podw jnego opodatkowania stanowi inaczej Oddzia y s z zasady opodatkowane tak samo jak sp ki zale ne Stawka podatku CIT W Polsce funkcjonuj dwie stawki podatku dochodowego od os b prawnych 19 wymiar podatku dochodowego od os b prawnych dla jednostek z ograniczonym lub nieograniczonym obowi zkiem podatkowym brak kwoty wolnej od podatku 9 wymiar podatku dochodowego od os b prawnych dla tzw ma ych podatnik w tzn u podatnik w u kt rych przych d ze sprzeda y nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 000 000 00 PLN wraz z kwot podatku VAT dla podatnik w rozpoczynaj cych dzia alno w roku podatkowym rozpocz cia dzia alno ci przewidziane zosta y ograniczenia w zastosowaniu stawki 9 przez niekt re podmioty przekszta cane

Page 15

15 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Spos b p atno ci C D Miesi czne zaliczki w wysoko ci r nicy miedzy podatkiem nale nym od pocz tku roku a sum wp aconych zaliczek wp aca si na indywidualny rachunek podatkowy W okre lonych wypadkach mo liwa jest zap ata zaliczek w formie uproszczonej Obowi zek wp acania zaliczek nie dotyczy podatnik w u kt rych wyst pi a strata podatkowa Zaliczek nie musz op aca r wnie podatnicy podatku PIT i CIT kt rych zaliczka za dany miesi c nie przekroczy a 1 000 00 PLN S to przypadki w kt rych podatek nale ny od dochodu osi gni tego od pocz tku roku pomniejszony o sum zaliczek wp aconych od pocz tku roku nie przekracza 1 000 00 PLN w przypadku gdy podatek nale ny od dochodu osi gni tego od pocz tku roku pomniejszony o sum zaliczek wp aconych od pocz tku roku przekracza 1 000 00 PLN w wczas bie ca zaliczka musi by zap acona Po przekroczeniu kwot zaliczki w danym okresie kwoty 1 000 00 PLN w rzeczywisto ci p acona jest r wnie zaliczka za miesi ce uprzednio nieobj te takim obowi zkiem w kt rych podatnik skorzysta z mo liwo ci niezap acenia zaliczki Metoda taka ma zastosowanie zar wno u podatnik w op acaj cych zaliczki miesi cznie jak i kwartalnie Dodatkowo w przypadku podatnik w PIT zasada taka ma zastosowanie wobec podatnik w uzyskuj cych przychody z najmu opodatkowane na zasadach og lnych Z obowi zku wp acania zaliczki nie s zwolnieni ci podatnicy podatku CIT i PIT kt rzy stosuj uproszczon metod wyznaczania zaliczek Rozliczanie straty podatkowej Strat podatkow mo na rozliczy w ci gu 5 lat W ka dym roku mo na odliczy nie wi cej ni 50 straty reszta w kolejnych latach albo jednorazowego obni enia dochodu w jednym z najbli szych kolejno nast puj cych po sobie latach podatkowych o kwot nieprzekraczaj c 5 000 000 00 PLN nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozosta ych latach tego pi cioletniego okresu z tym e kwota obni enia w kt rymkolwiek z tych lat nie mo e przekroczy 50 wysoko ci tej straty

Page 16

16 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Nieograniczony obowi zek podatkowy C D Przedsi biorstwa posiadaj ce zarz d lub siedzib w Polsce Ograniczony obowi zek podatkowy przedsi biorstwa nieposiadaj ce siedziby ani zarz du w Polsce obowi zek podatkowy z tytu u dochod w uzyskanych w Polsce Poza dochodami z dzia alno ci gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski oraz z nieruchomo ci po o onej w Polsce za takie dochody s uznawane r wnie dochody z tytu u nale no ci regulowanych przez podmioty z siedzib lub miejscem zamieszkania w Polsce niezale nie od miejsca zawarcia umowy i wykonania wiadczenia Za dochody osi gane na terytorium Polski uznawane s tak e dochody z papier w warto ciowych oraz instrument w pochodnych dopuszczonych w Polsce do obrotu gie dowego a tak e z tytu u przeniesienia bezpo rednio lub po rednio udzia w w sp ce oraz tytu w uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym w kt rych co najmniej 50 warto ci aktyw w stanowi nieruchomo ci lub prawa do nieruchomo ci po o onej na terytorium Polski R wnie dywidendy odsetki i inne nale no ci podlegaj ce podatkowi u r d a wyp acane przez polski podmiot s uznawane za osi gane na terytorium Polski Katalog ma charakter otwarty nie wyklucza wi c uznania innych kategorii dochod w za uzyskiwane na terytorium Polski Nale y r wnie zaznaczy e zawarte przez Polsk umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania mog w praktyce powodowa e w konkretnym przypadku dany doch d nie b dzie jednak opodatkowany w Polsce Podmioty powi zane Wed ug Konwencji OECD OECD MA podmiot powi zany istnieje zawsze gdy Podmiot bierze udzia bezpo rednio lub po rednio w zarz dzaniu przedsi biorstwem lub w jego kontroli albo posiada udzia w kapitale innego przedsi biorstwa sp ka c rka albo Te same osoby bezpo rednio lub po rednio bior udzia w zarz dzaniu kontroli lub kapitale obu podmiot w sp ka siostra

Page 17

17 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT C D Szacowanie warto ci transakcji wiadczenia us ug Je eli warto wyra ona w cenie okre lonej w umowie znacznie odbiega od warto ci rynkowej tych rzeczy praw lub us ug organ podatkowy wzywa strony umowy do zmiany tej warto ci lub wskazania przyczyn uzasadniaj cych podanie ceny znacznie odbiegaj cej od warto ci rynkowej W razie nieudzielenia odpowiedzi niedokonania zmiany warto ci lub niewskazania przyczyn kt re uzasadniaj podanie ceny znacznie odbiegaj cej od warto ci rynkowej organ podatkowy okre la warto z uwzgl dnieniem opinii bieg ego Je eli warto okre lona w ten spos b odbiega co najmniej o 33 od warto ci wyra onej w cenie koszty opinii bieg ego ponosi zbywaj cy albo wiadcz cy us ugi Koszty uzyskania przychodu Koszty uzyskania przychodu podlegaj ce odliczeniu to wydatki kt re zosta y poniesione w celu osi gni cia przychod w ze r d a przychod w lub w celu zachowania albo zabezpieczenia r d a przychod w z wyj tkiem koszt w wymienionych w art 16 ust 1 CIT Patrz w cz ci Koszty nieb d ce kosztem uzyskania przychodu na stronie 20

Page 18

18 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Opodatkowanie wk ad w niepieni nych C D Przychodem wk adu niepieni nego nie jest warto nominalna udzia w obj tych w zamian za aport lecz warto przedmiotu wk adu okre lona w statucie umowie sp ki lub innym dokumencie Je li warto przedmiotu wk adu odbiega b dzie od warto ci rynkowej przych d okre la si b dzie w wysoko ci warto ci rynkowej wk adu Zmiana ta eliminuje kontrowersje co do opodatkowania aport w Jednocze nie mo e utrudni dokonywanie restrukturyzacji wewn trzgrupowych Ceny transferowe Podatnik jest obowi zany do sporz dzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym kt rej warto pomniejszona o podatek od towar w i us ug przekracza w roku obrotowym nast puj ce progi dokumentacyjne 10 000 000 00 PLN w przypadku transakcji towarowej 10 000 000 00 PLN w przypadku transakcji finansowej 2 000 000 00 PLN w przypadku transakcji us ugowej 2 000 000 00 PLN w przypadku innej transakcji ni okre lona w pkt 1 3 Progi dokumentacyjne b d ustalane odr bnie dla ka dej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezale nie od przyporz dkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych finansowych us ug owych albo innych transakcji strony kosztowej i przychodowej Ceny transferowe weryfikuje si stosuj c metod najbardziej odpowiedni w danych okoliczno ciach wybran spo r d nast puj cych metod por wnywalnej ceny niekontrolowanej ceny odprzeda y koszt plus mar y transakcyjnej netto podzia u zysku Przy okre laniu wysoko ci dochodu straty organ stosuje metod przyj t przez podmiot powi zany chyba e zastosowanie metody innej ni przyj ta przez podmiot powi zany jest bardziej odpowiednie w danych okoliczno ciach Podatnik jest zobowi zay do z o enia o wiadczenia TP R do ko ca 9 miesi ca po zako czeniu roku podatkowego W katalogu zwolnie z obowi zku sporz dzania dokumentacji lokalnej najistotniejszym jest zwolnienie z obowi zku sporz dzenia lokalnej dokumentacji dla transakcji zawieranych wy cznie przez podmioty powi zane maj ce miejsce zamieszkania siedzib lub zarz d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym w kt rym ka dy z tych podmiot w powi zanych spe nia okre lone warunki w szczeg lno ci aden z nich nie poni s straty podatkowej Je eli skonsolidowane przychody grupy kapitaowej w poprzednim roku podatkowym przekroczy y limit 200 000 000 00 PLN to zobowi zana jest ona do z o enia tzw dokumentacji Master File

Page 19

19 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT C D Odsetki z tytu u nabycia kapita u z zagranicznych rodk w Z regu y mo liwe do odliczenia Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji Niedostateczna kapitalizacja finansowanie d u ne Ustawa o podatku dochodowym od os b prawnych wprowadzi a ograniczenie mo liwo ci ujmowania odsetek od kredyt w po yczek w kosztach Podatnicy s zobowi zani wy czy z koszt w uzyskania przychod w koszty finansowania d u nego w cz ci w jakiej nadwy ka koszt w finansowania d u nego przewy sza 30 kwoty odpowiadaj cej nadwy ce sumy przychod w ze wszystkich r de przychod w pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sum koszt w uzyskania przychod w pomniejszonych o warto ci zaliczonych w roku podatkowym do koszt w uzyskania przychod w odpis w amortyzacyjnych oraz koszt w finansowania d u nego nieuwzgl dnionych w warto ci pocz tkowej rodka trwa ego lub warto ci niematerialnej i prawej Amortyzacja Metody amortyzacji liniowa degresywna dozwolona jedynie w przypadku specjalnych maszyn urz dze i rodk w transportu Odpis natychmiastowy jest mo liwy w przypadku d br gospodarczych o ma ej warto ci ceny nabycia do 10 000 00 PLN netto Stawki amortyzacji Budynki mieszkalne 1 5 Budynki niemieszkalne 2 5 Budowle 4 5 Maszyny i urz dzenia 7 25 Samochody osobowe i ci arowe 20 Komputery 30 Je eli jest to technicznie weryfikowalne lub dotyczy u ywanych d br maj tkowych dozwolone s inne stawki amortyzacji Podatnicy mog korzysta z premii amortyzacyjnej Korzystaj c z takiego rozwi zania podatnik mo e dokona jednorazowo odpisu amortyzacyjnego do kwoty 100 000 00 PLN i uwzgl dni go w kosztach w roku w kt rym przyj do u ywania fabrycznie nowy rodek trwa y Rezerwy Rezerwy wed ug prawa bilansowego generalnie nie wywo uj skutk w podatkowych kilka bardzo restrykcyjnych wyj tk w

Page 20

20 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Koszty nieb d ce kosztem uzyskania przychodu C D Przyk adowe koszty nieb d ce kosztem uzyskania przychodu szczeg owa lista w art 16 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od os b prawnych Wydatki na nabycie grunt w na w asno lub nabycie praw w a no ci do u ytkowania wieczystego z wyj tkiem op at za wieczyste u ytkowanie grunt w Odpisy z tytu u zu ycia samochodu osobowego w cz ci ustalonej od warto ci samochodu przewy szaj cej kwot 225 000 00 PLN w przypadku samochodu osobowego b d cego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilno ci i paliwach alternatywnych Regulacje specjalne dla us ug niematerialnych 150 000 00 PLN w przypadku pozosta ych samochod w osobowych Odsetki prowizje i r nice kursowe od po yczek kredyt w zwi kszaj cych koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji Naliczone lecz niezap acone albo umorzone odsetki od zobowi za w tym r wnie od po yczek kredyt w Wi kszo rezerw wykazanych w bilansie Wydatki na nabycie lub zakup akcji udzia w Koszty reprezentacyjne g wnie wydatki na rozrywk us ugi doradcze badania rynku reklamowe przetwarzania danych zarz dzania i kontroli koszty ubezpiecze gwarancji i por cze oraz us ugi przeniesienia ryzyka niewyp acalno ci d u nika wierzytelno ci z tytu u po yczek b d innych ni udzielonych przez banki i sp dzielcze kasy oszcz dno ciowo kredytowe w tym w ramach um w pochodnych instrument w finansowych oraz wiadcze o podobnym charakterze Podatnicy s zobowi zani do wy czenia nast puj cych koszt w z koszt w uzyskania przychod w us ug nabywanych od podmiot w powi zanych lub z kraj w podatkowych bezpo rednio lub po rednio a contrario nie dotyczy koszt w us ug licencji i op at ponoszonych na rzecz podmiot w niepowi zanych ograniczenie dotyczy kwoty powy ej 3 000 000 00 PLN rocznie Je eli rok podatkowy podatnika jest d u szy albo kr tszy ni 12 miesi cy kwot progu 3 000 000 00 PLN oblicza si mno c kwot 250 000 00 PLN przez liczb rozpocz tych miesi cy roku podatkowego podatnika Kwota koszt w nieodliczonych w roku podatkowym b dzie mog a zosta rozliczona w kolejnych 5 latach podatkowych na zasadach i w ramach obowi zuj cych w danym roku limit w

Page 21

21 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Podatek od nieruchomo ci komercyjnych C D Tzw minimalny podatek dochodowy w odniesieniu do podatnik w posiadaj cych nieruchomo ci komercyjne handlowo us ugowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe art 24b art 24c ustawy o podatku dochodowym od os b prawnych potocznie zwany jako podatek od nieruchomo ci komercyjnych Jest to podatek od przychod w z tytu u w asno ci rodka trwa ego b d cego budynkiem handlowo us ugowym lub handlowym kt rego warto pocz tkowa przekracza 10 000 000 00 PLN Nieruchomo ci musz zosta odpowiednio sklasyfikowane zgodnie z Klasyfikacj rodk w Trwa ych Rozwi zaniem obj te s wi c nast puj ce nieruchomo ci komercyjne budynki handlowo us ugowe sklasyfikowane jako centra handlowe domy towarowe samodzielne sklepy i butiki pozosta e handlowo us ugowe budynki biurowe uj te w Klasyfikacji jako budynki biurowe Jaka jest stawka opodatkowania 0 035 miesi cznie 0 42 rocznie Podatek u r d a Odsetki nale no ci licencyjne i inne Odsetki i nale no ci licencyjne wyp acane na rzecz nierezydenta oraz op aty za okre lone us ugi niematerialne i prawne np doradztwo ksi gowo us ugi prawne techniczne reklamowe przetwarzanie danych badania rynku rekrutacj zarz dzanie us ugi kontrolne gwarancje etc podlegaj opodatkowaniu 20 podatkiem naliczanym u r d a o ile stawka ta nie jest zredukowana na mocy umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania lub dyrektywy UE w sprawie wsp lnego systemu opodatkowania stosowanego od odsetek oraz nale no ci licencyjnych mi dzy powi zanymi sp kami r nych pa stw cz onkowskich Zgodnie z przewidywanymi zmianami kt rych wej cie w ycie jest zaplanowane na 1 lipca 2020 r je eli wp aty na rzecz tego samego podatnika przekrocz kwot w wysoko ci 2 000 000 00 PLN p atnik b dzie obowi zany do poboru podatku w pe nej wysoko ci 19 lub 20 wed ug stawki wynikaj cej z polskich przepis w niezale nie od tego czy przys uguje mu mo liwo zastosowania stawki obni onej Tak pobrany podatek b dzie zwracany na wniosek podatnika lub p atnika je eli p atnik wp aci podatek z w asnych rodk w i poni s ci ar ekonomiczny tego podatku Wniosek b dzie sk adany w formie elektronicznej a przepisy wskazuj informacje jakie powinny zosta w nim zawarte oraz list za cznik w kt re powinny zosta do niego do czone

Page 22

22 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Podatek u r d a c d C D Wymogi dotycz ce zwolnienia z podatku u r d a odsetek i nale no ci licencyjnych Warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku u r d a wyp at z tytu u odsetek i nale no ci licencyjnych dokonywanych pomi dzy sp kami powi zanymi jest aby odbiorca nale no ci by rzeczywistym w a cicielem beneficial owner tych nale no ci W celu zastosowania zwolnienia polski p atnik musi uzyska o wiadczenie zawieraj ce opr cz dotychczasowych element w wskazanie e sp ka lub zagraniczny zak ad b d cy odbiorc wierzytelno ci jest ich rzeczywistym w a cicielem Bilety lotniczne Zlikwidowano obowi zek poboru podatku u r d a przy zakupie bilet w lotniczych w wysoko ci 10 je eli zakup biletu lotniczego dotyczy rozk adowego lotu pasa erskiego Dywidendy Opodatkowanie dywidendy wynosi 19 wzgl dnie zastosowanie danej umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania ew zastosowanie unijnej dyrektywy o opodatkowaniu sp ek matek i sp ek c rek w koncernie Sp ki krajowe zwolnienie z podatku u r d a w przypadku dywidend kt re sp ka posiadaj ca rezydencj w Polsce p aci sp ce posiadaj cej rezydencj w Polsce Warunek Uprawniony do dywidendy musi posiada przynajmniej 10 udzia w sp ki wyp acaj cej dywidend w nieprzerwanym okresie 2 lat Otrzymuj cy dywidend nie mo e skorzysta ze zwolnienia od podatku w odniesieniu do ca ego swego dochodu niezale nie od r d a jego uzyskania konieczne o wiadczenie otrzymuj cego dywidend

Page 23

Podatki W razie pyta zwi zanych z poszczeg lnymi tematami dotycz cymi podatk w prosimy o kontakt z nami w najbli szym dogodnym dla Pa stwa terminie 23

Page 24

24 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Dywidendy wyp acane przez polosk sp k C D Mi dzynarodowo Dywidendy wyp acane przez sp k z rezydencj w Polsce Dywidendy otrzymane przez sp k zarejestrowan w Polsce pewne wyj tki w przypadku sp ki komandytowo akcyjnej od innej sp ki zarejestrowanej w Polsce UE EOG lub Szwajcarii s zwolnione z opodatkowania je li spe nione s okre lone wymagania co do posiadania i udzia w Je eli zwolnienie nie ma zastosowania otrzymane dywidendy podlegaj opodatkowaniu Natomiast ewentualne odliczenie podatku zap aconego u r d a od podatku nale nego w Polsce powinno zosta poprzedzone weryfikacj istnienia i zapis w odpowiedniej umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania Unia Europejska Europejski Obszar Gospodarczy Zwolnienia z podatku u r d a w przypadku dywidend kt re sp ka posiadaj ca rezydencj w Polsce p aci sp ce posiadaj cej rezydencj w pa stwie Unii Europejskiej lub pa stwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Warunek Uprawniony do dywidendy musi posiada przynajmniej 10 udzia w sp ki wyp acaj cej dywidend w nieprzerwanym okresie 2 lat Otrzymuj cy dywidend nie mo e skorzysta ze zwolnienia od podatku w odniesieniu do ca ego swego dochodu niezale nie od r d a jego uzyskania konieczne o wiadczenie otrzymuj cego dywidend Szwajcaria Zwolnienie z podatku u r d a w przypadku dywidend kt re sp ka posiadaj ca rezydencj w Polsce p aci sp ce posiadaj cej rezydencj w Szwajcarii Warunek Uprawniony do dywidendy musi posiada przynajmniej 25 udzia w sp ki wyp acaj cej dywidend w nieprzerwanym okresie 2 lat Otrzymuj cy dywidend nie mo e skorzysta ze zwolnienia od podatku w odniesieniu do ca ego swego dochodu niezale nie od r d a jego uzyskania konieczne o wiadczenie otrzymuj cego dywidend

Page 25

25 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Dywidendy kt re polska sp ka otrzymuje z C D Unii Europejskiej Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zwolnienia z podatku w przypadku dywidend kt re sp ka posiadaj ca rezydencj w Polsce otrzymuje od sp ki posiadaj cej rezydencj w pa stwie Unii Europejskiej lub pa stwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Warunek Polska sp ka musi posiada przynajmniej 10 udzia w sp ki wyp acaj cej dywidend w nieprzerwanym okresie 2 lat Otrzymuj cy dywidend nie mo e skorzysta ze zwolnienia od podatku w odniesieniu do ca ego swego dochodu niezale nie od r d a jego uzyskania konieczne o wiadczenie otrzymuj cego dywidend Szwajcaria Zwolnienia z podatku w przypadku dywidend kt re sp ka posiadaj ca rezydencj w Polsce otrzymuje od sp ki posiadaj cej rezydencj w Szwajcarii Warunek Polska sp ka musi posiada przynajmniej 25 udzia w sp ki wyp acaj cej dywidend w nieprzerwanym okresie 2 lat Otrzymuj cy dywidend nie mo e skorzysta ze zwolnienia od podatku w odniesieniu do ca ego swego dochodu niezale nie od r d a jego uzyskania konieczne o wiadczenie otrzymuj cego dywidend Inne pa stwa z umow o unikaniu podw jnego opodatkowania Zaliczenie zap aconego ju podatku u r d a oraz proporcjonalnego podatku dochodowego od os b prawnych w przypadku polskich sp ek kt re posiadaj w nieprzerwanym okresie 2 lat przynajmniej 75 udzia w sp ki wyp acaj cej dywidend maj cej siedzib w innym pa stwie z kt rym Polska zawar a umow o unikaniu podw jnego opodatkowania Inne pa stwa bez umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania Zaliczenie zap aconego ju podatku u r d a w przypadku polskich sp ek kt re posiadaj udzia y sp ki wyp acaj cej dywidend maj cej siedzib w innym pa stwie z kt rym Polska nie podpisa a umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania Dyrektywa dotycz ca opodatkowania sp ekc rek i sp ek matek Zwolnienie z podatku u r d a od wyp aconego zysku nast puje gdy okres posiadania udzia w wynosi nieprzerwanie minimum 2 lata minimalny udzia wynosi 10 Wyp ata odsetek i nale no ci licencyjnych na rzecz nierezydent w Obowi zuje zwolnienie tylko dla odsetek i op at licencyjnych pomi dzy podmiotami powi zanymi stosunek sp ka matka c rka lub siostra siostra przy tym odbiorca p atno ci musi posiada udzia y kapita owe w wysoko ci przynajmniej 25

Page 26

26 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Wyb r metody bilansowej rozliczania r nic kursowych C D Podatnicy CIT oraz podatnicy PIT prowadz cy ksi gi rachunkowe mog wybra metod bilansow rozliczania r nic kursowych o kt rej mowa odpowiednio w art 9b ust 1 pkt 2 ustawy o CIT i art 14b ust 2 ustawy o PIT Przyj cie tej metody jest mo liwe po spe nieniu pewnych warunk w O wyborze metody bilansowej nale y zawiadomi naczelnika w a ciwego Urz du Skarbowego w zeznaniu rocznym sk adanym do ko ca 3 miesi ca roku nast pnego Zawiadomienia nale y dokona za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej Ponadto w okresie stosowania metody bilansowej sporz dzane przez podatnika sprawozdania finansowe musz by badane przez podmioty uprawnione do ich badania W wczas bowiem r nice kursowe ustalone w ksi gach rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo ci s jednocze nie uwzgl dniane podatkowo Wprowadzenie obowi zku weryfikacji sprawozdania finansowego przez bieg ego rewidenta ma na celu potwierdzenie m in prawid owo ci ustalonych r nic kursowych Okres stosowania metody bilansowej nie mo e by kr tszy ni 3 lata podatkowe W przypadku wyboru metody bilansowej ustalania r nic kursowych podatnicy na pierwszy dzie roku podatkowego w kt rym zosta a wybrana ta metoda zaliczaj odpowiednio do przychod w lub koszt w uzyskania przychod w naliczone r nice kursowe ustalone na podstawie przepis w o rachunkowo ci na ostatni dzie poprzedniego roku podatkowego Od pierwszego dnia roku podatkowego w kt rym wybrali t metod stosuj zasady ustalania r nic wynikaj ce z ustawy o rachunkowo ci Zyski kapita owe Zyski kapita owe s opodatkowane jak zwyk y doch d wg standardowej stawki podatku od os b prawnych w wysoko ci 19 Zagraniczne ulgi podatkowe Podatek zagraniczny mo e by odliczony od podatku polskiego naliczonego od tych samych zysk w ale takie odliczenie jest ograniczone do kwoty podatku polskiego nale nej z tytu u dochod w zagranicznych Ulga na badania i rozw j Podatek od osi gni tego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa w asno ci intelektualnej wyniesie 5 podstawy opodatkowania Za kwalifikowane prawa w asno ci intelektualnej uznane zosta y patent prawo ochronne na wz r u ytkowy prawo z rejestracji wzoru przemys owego prawo z rejestracji topografii uk adu scalonego dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony ro lin prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu wy czne prawo o kt rym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian ro lin autorskie prawo do programu komputerowego

Page 27

27 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT C D rodki motywacyjne Wydatki poniesione na nabycie wiedzy technologicznej mog w niekt rych przypadkach zmniejszy podstaw opodatkowania Jednorazowy odpis amortyzacyjny do kwoty 50 000 00 EUR mo e by dost pny r wnie dla drobnych przedsi biorc w oraz rozpoczynaj cych dzia alno czenie i dzielenie sp ek Transakcje czenia i dzielenia sp ek musz mie uzasadnienie ekonomiczne Je li nie maj takiego uzasadnienia a fiskus uzna e g wnym celem by a korzy podatkowa to firma przejmuj ca b dzie musia a zap aci karny podatek od przychodu brak mo liwo ci pomniejszenia go o koszty uzyskania przychod w Dodatkowo fiskus mo e za da podatku od wsp lnik w W sumie organy mog za da zap aty podatku a trzykrotnie dwa razy od sp ki przy przej ciu innej firmy oraz jej p niejszej sprzeda y oraz od wsp lnik w Amortyzacja warto ci firmy goodwill mo liwa w przypadku asset deal jednak e wy cznie w przypadku nabycia ca ego przedsi biorstwa lub zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa w przypadku share deal niemo liwa Opodatkowanie podatkowych grup kapita owych Warunki musz by spe nione cznie Sp ka dominuj ca musi posiada co najmniej 75 udzia w w kapitale zak adowym pozosta ych cz onk w grupy Cz onkowie grupy musz posiada kapita w asny w wysoko ci przeci tnie minimum 500 000 00 PLN Grupa musi osi ga za ka dy rok podatkowy udzia dochod w w przychodach w wysoko ci co najmniej 2 Cz onkowie grupy musz nale e do sp ek z ograniczona odpowiedzialno ci lub sp ek akcyjnych Sp ki dzia aj ce w ramach podatkowych grup kapita owych nie mog zalicza darowizn do koszt w uzyskania przychodu

Page 28

28 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT C D Daty poboru podatk w i terminy ostateczne Roczna deklaracja podatkowa sk adanie do dnia 31 marca nast pnego roku przy odchyleniu roku podatkowego do ostatniego dnia trzeciego miesi ca nast puj cego po dacie zako czenia roku podatkowego Zaliczki na CIT musz zosta uregulowane do 20 dnia nast pnego miesi ca Rezydencja Osoba prawna lub sp ka komandytowo akcyjna z pewnymi tymczasowymi wyj tkami jest rezydentem podatkowym Polski gdy jej siedziba lub zarz d znajduje si w Polsce Konsekwencje regulowania zobowi za poprzez przekazanie wiadczenia niepieni nego CIT i PIT Regulowanie zobowi za poprzez wykonanie wiadczenia niepieni nego generuje u d u nik w przych d podlegaj cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym Przychodem tym b dzie wysoko zobowi zania uregulowanego w nast pstwie takiego wiadczenia z zastrze eniem e je eli warto rynkowa wiadczenia niepieni nego b dzie wy sza ni wysoko zobowi zania uregulowanego tym wiadczeniem przych d ten b dzie okre lany w wysoko ci warto ci rynkowej wiadczenia niepieni nego W przypadku odp atnego zbycia ww otrzymanych wiadcze niepieni nych kosztem uzyskania przychod w b dzie r wnowarto wierzytelno ci nale no ci uregulowanej przez wykonanie wiadczenia niepieni nego w naturze pomniejszona o naliczony w zwi zku z przekazaniem tego wiadczenia niepieni nego podatek VAT oraz sum dokonanych odpis w amortyzacyjnych Warto otrzymanego wiadczenia niepieni nego odpowiadaj cego warto ci zwr conej po yczki kredytu nie stanowi przychodu podlegaj cego opodatkowaniu Warto ci pocz tkow rodk w trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych nabytych w ramach wiadczenia w miejsce wykonania jest warto wierzytelno ci nale no ci uregulowanej w wyniku wykonania wiadczenia niepieni nego

Page 29

29 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Opodatkowanie dochod w kontrolowanych jednostek zagranicznych CFC C D W ustawach CIT i PIT s regulacje przewiduj ce opodatkowanie dochod w zagranicznych jednostek kontrolowanych Controlled Foreign Corporations CFC Zagraniczn jednostk kontrolowan jest co do zasady sp ka spe niaj ca cznie poni sze kryteria dotycz ce zakresu kontroli tj podatnik posiada nieprzerwanie przez okres przynajmniej 30 dni co najmniej 50 udzia w w kapitale lub 50 praw g osu w organach kontrolnych lub w organach stanowi cych lub 50 udzia w w zyskach sp ki zagranicznej charakteru uzyskiwanych przychod w tj co najmniej 33 przychod w zagranicznej sp ki stanowi tzw przychody pasywne tj przychody o charakterze finansowym dywidendy akcje wierzytelno ci prawa autorskie itp podatku dochodowego kt ry faktycznie zap acony przez sp k jest ni szy od podatku kt ry zap aci aby ona w pa stwie siedziby lub zarz du podatnika czyli w Polsce przy obliczaniu tej r nicy nie uwzgl dnia si zagranicznego zak adu zagranicznej sp ki kontrolowanej kt ry nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony z niego w pa stwie siedziby W niekt rych przypadkach opodatkowanie CFC jest wy czone ustawa uzale nia to m in od kraju rezydencji sp ki zagranicznej rodzaju jej dzia alno ci i wysoko ci osi ganych przychod w Podstaw opodatkowania zagranicznej sp ki kontrolowanej stanowi ma jej doch d ustalony z zgodnie z ustaw CIT PIT w cz ci odpowiadaj cej wysoko ci przys uguj cego polskiemu podatnikowi udzia u w zyskach tej sp ki oraz okresowi ich posiadania Podatnik b dzie mia mo liwo odliczenia od powy szego dochodu kwoty dywidendy otrzymanej od zagranicznej sp ki kontrolowanej oraz kwoty z odp atnego zbycia udzia u w takiej sp ce Podatnicy b d zobowi zani do prowadzenia rejestru zagranicznych sp ek prowadzenia odr bnej od ewidencji rachunkowej ewidencji zdarze kt ra b dzie s u y a ustaleniu dochod w zagranicznych sp ek oraz z o enia zeznania o wysoko ci dochodu zagranicznej sp ki kontrolowanej Prowadzenie rejestru i ewidencji nie b dzie konieczne wy cznie w sytuacji gdy zagraniczna sp ka kontrolowana podlega opodatkowaniu od ca o ci swoich dochod w w pa stwie UE lub w pa stwie EOG i prowadzi w tym pa stwie rzeczywist dzia alno gospodarcz Obecnie o tym czy podmiot powinien by uznany za zagraniczn sp k decyduje nie tylko to jaki udzia w takim podmiocie posiada polski podatnik samodzielnie ale cznie z innymi podmiotami powi zanymi Chodzi przy tym o posiadanie udzia w w spos b bezpo redni lub po redni

Page 30

30 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Opodatkowanie dochod w kontrolowanych jednostek zagranicznych CFC c d C D Na potrzeby powy szego doprecyzowania w przepisach ustaw o podatkach dochodowych w art 24a ustawy o CIT i art 30f ustawy o PIT zamieszczona zosta a definicja podmiotu powi zanego Wed ug niej podmiot powi zany oznacza a osob prawn lub jednostk organizacyjn niemaj c osobowo ci prawnej w kt rej podatnik posiada co najmniej 25 udzia w w kapitale lub co najmniej 25 praw g osu w organach kontrolnych lub stanowi cych lub co najmniej 25 udzia w zwi zanych z prawem do uczestnictwa w zyskach b osob fizyczn osob prawn lub jednostk organizacyjn niemaj c osobowo ci prawnej posiadaj c w podatniku co najmniej 25 udzia w w kapitale lub co najmniej 25 praw g osu w organach kontrolnych lub stanowi cych lub co najmniej 25 udzia w zwi zanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w ustawie o PIT ma onka podatnika a tak e jego krewnych do drugiego stopnia c osob prawn lub jednostk organizacyjn niemaj c osobowo ci prawnej w kt rej podmiot wskazany w lit b posiada co najmniej 25 udzia w w kapitale lub co najmniej 25 praw g osu w organach kontrolnych lub stanowi cych lub co najmniej 25 udzia w zwi zanych z prawem do uczestnictwa w zyskach art 24a ust 2 pkt 4 ustawy o CIT W znacz cy spos b zmieniony zosta zakres dzia alno ci jak ma wykonywa zagraniczna sp ka aby jej dochody obj te by y polskim podatkiem dochodowym w ramach unormowa CFC Obni ony zosta z 50 do 33 pr g uzyskiwanych przychod w pasywnych przy jednoczesnym poszerzeniu katalogu takich przychod w Do tej kategorii zaliczane s przychody z dywidend i innych przychod w z udzia u w zyskach os b prawnych ze zbycia udzia w akcji z wierzytelno ci z odsetek i po ytk w od wszelkiego rodzaju po yczek z cz ci odsetkowej raty leasingowej z por cze i gwarancji z praw autorskich lub praw w asno ci przemys owej w tym z tytu u zbycia tych praw ze zbycia i realizacji praw z instrument w finansowych z dzia alno ci ubezpieczeniowej bankowej lub innej dzia alno ci finansowej z transakcji z podmiotami powi zanymi w przypadku gdy sp ka nie wytwarza w zwi zku z tymi transakcjami warto ci dodanej pod wzgl dem ekonomicznym lub warto ta jest znikoma art 24a ust 3 pkt 3 lit b ustawy o CIT art 30f ust 3 pkt 3 lit b ustawy o PIT

Page 31

31 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Opodatkowanie dochod w kontrolowanych jednostek zagranicznych CFC c d C D Dla tej samej kategorii sp ek zmieniony zosta wym g stawiany stawce maj cej zastosowanie w pa stwie rezydencji sp ki Prawodawca odszed od zasady por wnania stawek podatku dochodowego na rzecz ustalonej kwoty podatku w konsekwencji zastosowane zosta o por wnanie faktycznego efektywnego opodatkowania danej CFC Dzi ki temu dokonywane ma by rzeczywiste odniesienie kwot podatk w weryfikacja wzajemnych relacji To oznacza konieczno przeprowadzenia symulacji w ramach kt rej efektywne opodatkowanie w pa stwie siedziby sp ki por wnywane jest z hipotetycznym opodatkowaniem polskim CIT Warunek sp ki kontrolowanej jest spe niony je eli r nica pomi dzy faktycznie zap aconym podatkiem w pa stwie rezydencji a hipotetycznym polskim podatkiem sp ki tj jaki sp ka zap aci aby gdyby by a polskim rezydentem jest wy sza od podatku faktycznie zap aconego przez sp k faktycznie zap acony podatek to taki kt ry nie podlega zwrotowi ani odliczeniu w adnej formie Przy czym przy wyliczaniu takiej r nicy nie uwzgl dnia si zagranicznego zak adu sp ki kontrolowanej podatek od kt rego nie jest p acony w pa stwie rezydencji sp ki Istnieje obowi zek dotycz cy sp ek kontrolowanych do ujmowania przez podatnik w w rejestrze zagranicznych sp ek r wnie zagranicznych sp ek kontrolowanych utworzonych w innych pa stwach cz onkowskich UE lub EOG nawet je eli sp ki te prowadz rzeczywist dzia alno gospodarcz o ile nie jest to istotna rzeczywista dzia alno gospodarcza Wcze niej prawodawca nie stawia wymogu istotno ci Jednocze nie doprecyzowano e przy ocenie czy rzeczywista dzia alno gospodarcza ma charakter istotny bierze si pod uwag w szczeg lno ci stosunek przychod w uzyskiwanych przez zagraniczn sp k kontrolowan z prowadzonej rzeczywistej dzia alno ci gospodarczej do jej przychod w og em art 24a ust 18a ustawy o CIT art 30f ust 20a ustawy o PIT W aktualnym stanie prawnym przepisy dotycz ce CFC maj zastosowanie r wnie do po o onych w Polsce sta ych zak ad w podatnik w zagranicznych Obj cie opodatkowaniem warto ci zysk w przekszta canych sp ek kt re zosta y przekazane na inne kapita y ni kapita zak adowy W przypadku przekszta cenia sp ki b d cej podatnikiem podatku dochodowego w sp k nieb d c takim podatnikiem do dochod w przychod w z tytu u udzia u w zyskach os b prawnych nale e b dzie nie tylko warto niepodzielonych zysk w ale r wnie warto zysku przekazanego na inne kapita y ni kapita zak adowy w sp ce przekszta canej

Page 32

32 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT C D Tzw po yczka partycypacyjna Ustawa o CIT wy cza stosowanie zwolnienia od podatku obejmuj cego dywidendy art 20 ust 16 oraz inne przychody z tytu u udzia u w zyskach os b prawnych wyp acane mi dzy sp kami powi zanymi w cz ci w jakiej w pa stwie sp ki wyp acaj cej dywidend lub przych d wyp acane kwoty w jakiejkolwiek formie podlegaj zaliczeniu do koszt w uzyskania przychod w odliczeniu od dochodu podstawy opodatkowania lub od podatku sp ki wyp acaj cej Regulacje dotycz ce wa no ci certyfikatu rezydencji podatkowej Przed o enie wa nego certyfikatu rezydencji umo liwia w przypadku wyp aty wiadcze zagranicznym kontrahentom np z tytu u dywidend oraz nale no ci licencyjnych skorzystanie z zasad unikania podw jnego opodatkowania W przypadku braku posiadania aktualnego certyfikatu w chwili wyp aty okre lonych kwot na rzecz zagranicznego kontrahenta polski przedsi biorca ma obowi zek pobra i odprowadzi podatek u r d a w imieniu zagranicznego partnera podlegaj cemu opodatkowaniu wg stawki wynikaj cej z ustawy nie uwzgl dniaj c ulg czy nawet zwolnie obowi zuj cych przy regulowaniu podatku u r d a Certyfikat rezydencji podatkowej nie posiadaj cy daty wa no ci utraci wa no automatycznie po up ywie 12 miesi cy od daty jego wystawienia W wyj tkowych przypadkach jest mo liwo pos ugiwania si kopi certyfikatu rezydencji O wiadczenie o rzeczywistym beneficjencie Zgodnie z ustaw od 13 pa dziernika 2019 r dzia a jawny i publicznie dost pny Centralny Rejestr Beneficjent w Rzeczywistych W zwi zku z powstaniem Centralnego Rejestru Beneficjent w Rzeczywistych sp ki s zobowi zane do przekazywania informacji o ich beneficjentach rzeczywistych osobach fizycznych sprawuj cych rzeczywist kontrol nad osobami prawnymi w ci gu 7 dni licz c od wpisu czy aktualizacji w Krajowym Rejestrze S dowym Z kolei sp ki zarejestrowane przed 13 pa dziernika 2019 zosta y zobowi zane uzupe ni dane o beneficjencie rzeczywistym do 13 lipca 2020

Page 33

33 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B PRAWNYCH CIT Warto emisyjna udzia w akcji C D Warto emisyjna udzia w akcji oznacza cen po jakiej obejmowane s udzia y akcje okre lon w statucie lub umowie sp ki a w razie ich braku w innym dokumencie o podobnym charakterze nie ni sz od warto ci rynkowej tych udzia w akcji art 4a pkt 16a ustawy o podatku dochodowym od os b prawnych Definicja taka wprowadzona zosta a na potrzeby regulacji normuj cych zagadnienie operacji restrukturyzacyjnych dla okre lenia wysoko ci przychodu przy zdarzeniach restrukturyzacyjnych czenia i podzia y Prawodawca si ga obecnie do nominalnej warto ci udzia w akcji i w konsekwencji przychodem udzia owca akcjonariusza sp ki dzielonej jest warto emisyjna otrzymanych przez niego udzia w akcji sp ki przejmuj cej lub nowo zawi zanej je eli maj tek przejmowany na skutek podzia u a przy podziale przez wydzielenie maj tek przejmowany na skutek podzia u lub maj tek pozostaj cy w sp ce nie stanowi zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Podobnie za koszt uzyskania przychodu ze zbycia udzia w akcji sp ki przejmuj cej maj tek sp ki dzielonej lub sp ki nowo zawi zanej uznawana jest warto stanowi ca uprzednio przych d udzia owca akcjonariusza sp ki dzielonej tj warto emisyjn otrzymanych udzia w akcji Obowi zek sk adania sprawozda finansowych do urz d w skarbowych Nie ma obowi zku sk adania sprawozda finansowych do urz d w skarbowych czy innych organ w podatkowych Dokumenty zamieszczone w repozytorium KRS s automatycznie przekazywane do organ w podatkowych Wyj tek obowi zek sk adania odpisu uchwa y o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez podmioty wpisane do KRS budzi w tpliwo ci interpretacyjne Dlatego ze wzgl du na Pa stwa bezpiecze stwo uchwa y zatwierdzaj ce sprawozdania finansowe lepiej z o y osobno do w a ciwego urz du skarbowego Najwi ksi podatnicy o przychodach powy ej 50 000 000 00 EUR i sp ki b d ce cz onkami podatkowej grupy kapita owej musz pogodzi si z tym e minister finans w upubliczni w Biuletynie Informacji Publicznej informacje na ich temat zawarte w ich sprawozdaniach podatkowych oraz procentowego udzia u kwoty podatku dochodowego w zysku brutto Wprowadzenie limitu transakcji got wkowych Pr g kwoty transakcji kt re w stosunkach mi dzy przedsi biorcami mog zosta uiszczone w formie got wkowej wynosi 15 000 00 PLN W przypadku dokonania zap aty got wkowej w wysoko ci przekraczaj cej ten pr g wydatki z tego tytu u nie mog stanowi kosztu uzyskania przychod w w CIT

Page 34

34 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 INNE PODATKI I OP ATY Podatek emisyjny Podatek emisyjny nak adany jest na poziomie 0 5 warto ci nominalnej kapita u zak adowego Podatek od nieruchomo ci Podatek jest z regu y nak adany na w a ciciela nieruchomo ci grunt w budynk w i budowli wg stawek narzuconych przez w adze lokalne Stawki podatkowe s ustalane w drodze uchwa y przez Rad Gminy i obecnie nie mog one przekracza Rodzaj nieruchomo ci Stawka podatku Tereny przeznaczone do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 0 95 PLN m2 Budynki mieszkalne 0 81 PLN m2 Budynki przeznaczone do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 23 90 PLN m2 Budowle 2 warto ci nieruchomo ci zapisanej jako podstawa amortyzacji Podatek od nieruchomo ci W art 7 ust 2a dodano nowe zwolnienie z podatku od nieruchomo ci Od podatku od nieruchomo ci zwalnia si r wnie uczelnie zwolnienie nie dotyczy przedmiot w opodatkowania zaj tych na dzia alno gospodarcz publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne obj te systemem o wiaty oraz prowadz ce je organy w zakresie nieruchomo ci zaj tych na dzia alno o wiatow obki i kluby dzieci ce oraz prowadz ce je podmioty w zakresie nieruchomo ci zaj tych na prowadzenie obka lub klubu dzieci cego Koszty pracodawcy z tytu u umowy o prac Pracodawcy i pracownicy maj obowi zek op acania sk adek na ubezpieczenie spo eczne w kwocie kt ra stanowi oko o 35 wynagrodzenia pracownika z uwzgl dnieniem pewnych limit w Op ata skarbowa Op ata skarbowa jest pobierana na przyk ad podczas ustanawiania pe nomocnictwa oraz gdy zwracamy si z wnioskiem do w adz centralnych lub lokalnych o wykonanie czynno ci takich jak wydawanie wiadectw udzielanie zgody etc Obowi zuj ce stawki lub sta e kwoty okre lone s w ustawie o op atach skarbowych Podatek od czynno ci cywilno prawnych Podatek ten nak ada si w wysoko ci od 0 5 2 na niekt re rodzaje transakcji np sprzeda wymiana praw po yczki kt re nie s zwykle obj te VAT Z regu y transakcje obj te podatkiem VAT s zwolnione z podatku od czynno ci cywilnoprawnych z wyj tkiem transakcji dotycz cych nieruchomo ci i akcji udzia w Inne Podatek akcyzowy naliczany jest od obrotu wybranymi towarami Firmy transportowe mog zdecydowa czy chc p aci podatek tona owy od niekt rych rodzaj w dochodu Specjalny podatek nak ada si na wydobywanie srebra i miedzi

Page 35

Podatki Je li maj Pa stwo pytania dotycz ce innych zagadnie podatkowych prosimy o kontakt w wygodnym dla Pa stwa terminie 35

Page 36

36 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PRZEPISY ZAPOBIEGAJ CE UCHYLANIU SI OD OPODATKOWANIA Ceny transferowe Om wione szczeg owo w cz ci Ceny transferowe na stronie 18 Jednolity Plik Kontrolny Istnieje obowi zek przesy ania przez podatnik w prowadz cych ksi gi podatkowe przy u yciu program w komputerowych organom podatkowym ca o ci lub cz ci tych ksi g podatkowych oraz dowod w ksi gowych za dany okres rozliczeniowy w formie ci le zdefiniowanego formatu elektronicznego tzw struktur Koncepcja Jednolitego Pliku Kontrolnego opiera si na zaleceniach OECD dla Standard Audit File Tax 2 0 i zosta a wprowadzona w wielu krajach Europejskich m in w Austrii Holandii Francji S owenii Luksemburgu Portugalii i Czechach Na chwil obecn raportowaniu b d podlega y nast puj ce struktury struktura 1 ksi gi rachunkowe JPK_KR struktura 2 wyci g bankowy JPK_WB struktura 3 magazyn JPK_MAG struktura 4 ewidencje zakupu i sprzeda y VAT JPK_VAT struktura 5 faktury VAT JPK_FA struktura 6 podatkowa ksi ga przychod w i rozchod w JPK_PKPIR struktura 7 ewidencja przychod w JPK_EWI Obowi zek przekazywania organom podatkowym danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego mo na podzieli na dwa rodzaje na danie organ w podatkowych JPK_KR JPK_EWI JPK_PKPiR JPK_FA JPK_MAG JPK_WB JPK_VAT bez wezwania organ w podatkowych tylko JPK_VAT Ewidencja VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT musi by przekazywana bez dania co miesi c do 25 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu kt rego dotyczy niezale nie czy podmiot jest podatnikiem VAT rozliczaj cym si kwartalnie do Ministra Finans w i Rozwoju nie do urz du skarbowego tylko poprzez bramk klienck interfejs na stronie MFiR nie jest dopuszczalne zapisanie JPK_VAT na informatycznym no niku danych ani wys anie go w formie e maila Klauzula obej cia prawa dot wymiany udzia w Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od os b prawnych przewiduje e odroczenie opodatkowania w przypadku transakcji wymiany udzia w nie b dzie mia o zastosowania je li jednym z g wnych cel w wymiany udzia w jest unikni cie lub uchylenie si od opodatkowania Sytuacja taka b dzie mia a miejsce w szczeg lno ci w przypadku gdy wymiana udzia w nie zosta a przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych Dodatkowo Interpretacje indywidualne wydane przed wej ciem w ycie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie b d chroni podatnik w je li korzy podatkowa kwestionowana na podstawie tej klauzuli zostanie uzyskana po 1 stycznia 2017 r

Page 37

37 Podatki PRZEPISY ZAPOBIEGAJ CE UCHYLANIU SI OD OPODATKOWANIA C D Wymagania dotycz ce ujawniania informacji Niekt re transakcje nale y zg asza organom podatkowym i lub Narodowemu Bankowi Polskiemu Schematy podatkowe Istnieje zobowi zanie do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych MDR Mandatory Disclosure Rules Schemat podatkowy to rozwi zanie wypracowane na podstawie znajomo ci przepis w prawa podatkowego i praktyki jego stosowania Raportowanie schemat w krajowych ograniczone jest tylko do schemat w istotnych podmiotowo przychody koszty lub aktywa korzystaj cego lub podmiotu z nim powi zanym przekraczaj r wnowarto 10 000 000 00 EUR lub przedmiotowo uzgodnienie dotyczy rzeczy lub prawa o warto ci przekraczaj cej 2 500 000 00 EUR Podmiotami zobowi zanymi do raportowania schemat w podatkowych s promotorzy tj podmioty kt re opracowuj oferuj udost pniaj lub wdra aj uzgodnienie lub zarz dzaj wdra aniem uzgodnienia wspomagaj cy tj podmioty kt re przy zachowaniu staranno ci og lnie wymaganej w dokonywanych czynno ciach przy uwzgl dnieniu zawodowego charakteru dzia alno ci obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynno ci podj y si udzieli bezpo rednio lub za po rednictwem innych os b pomocy wsparcia lub porad dotycz cych opracowania wprowadzenia do obrotu organizowania udost pnienia do wdro enia lub nadzorowania wdro enia uzgodnienia korzystaj cy tj podmioty kt rym udost pniane jest lub u kt rych wdra ane jest uzgodnienie lub kt re s przygotowane do wdro enia uzgodnienia lub dokona y czynno ci s u cej wdro eniu takiego uzgodnienia co do zasady podatnicy Exit Tax Opodatkowaniu podatkiem od dochod w z niezrealizowanych zysk w podlega przeniesienie przez podatnika do innego pa stwa aktyw w w tym wchodz cych w sk ad zagranicznego zak adu lub ze zmian rezydencji podatkowej Podatek od niezrealizowanych zysk w ze swej istoty nie dotyczy zatem ka dego przeniesienia aktyw w a jedynie takiego z kt rym wi e si utrata przez dane pa stwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem W ustawie o CIT stawka wynosi 19 podstawy opodatkowania

Page 38

38 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Podstawa prawna Ustawa z dn 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od os b fizycznych z p niejszymi zmianami Rejestracja NIP Nale y j przeprowadzi w odpowiednim urz dzie skarbowym przed terminem wp aty pierwszej zaliczki na PIT Dla cel w podatkowych je li PESEL nie ma zastosowania Rok obrachunkowy Dla os b fizycznych rok kalendarzowy Kwota zmniejszaj ca podatek Kwota zmniejszaj ca podatek zale y od wysoko ci osi ganych dochod w o ile nie przewidziano opodatkowania rycza towego 1 360 00 PLN 834 88 PLN x podstawa obliczenia podatku 8 000 00 PLN 5 000 00 PLN Dla podstawy obliczenia podatku powy ej 8 000 00 PLN do 13 000 00 PLN 525 12 PLN dla podstawy obliczenia podatku pomi dzy powy ej 13 000 00 PLN a 85 528 00 PLN 1 360 00 PLN przy podstawie obliczenia podatku do 8 000 00 PLN 525 12 PLN 525 12 PLN x podstawa obliczenia podatku 85 528 00 PLN 41 472 00 PLN dla kwoty powy ej 85 528 00 PLN do 127 000 00 PLN Od kwoty powy ej 127 000 00 PLN brak kwoty zmniejszaj cej podatek Doch d wolny od podatku kwota wolna od podatku 8 000 00 PLN Obowi zek podatkowy nieograniczony obowi zek podatkowy z tytu u dochodu na wiecie chyba e umowa o unikaniu podw jnego opodatkowania ogranicza taki obowi zek ograniczony obowi zek podatkowy z tytu u niekt rych dochod w krajowych r d a przychod w Wp ywy z r nych obszar w 1 Szczeg lne obszary rolnictwa 2 Dzia alno gospodarcza 3 Dzia alno osoby samozatrudnionej osobi cie prowadz cej dzia alno 4 Zatrudnienie 5 Inwestycje kapita owe i prawa w asno ci 6 Wynajem i leasing 7 Zyski kapita owe z transakcji 8 Dzia alno prowadzona przez zagraniczn jednostk kontrolowan 9 Niezrealizowane zyski 10 Inne dochody Progi podatkowe PIT 17 i 32 w przypadku przekroczenia 85 528 00 PLN dochodu oko o 21 000 00 EUR dotyczy np dochodu z tytu u zatrudnienia lub dochodu z tytu u powi zanych us ug

Page 39

39 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Rycza t PIT C D 20 ma zastosowanie do cz onk w zarz du nie b d cych rezydentami Polski po spe nieniu pewnych wymaga oraz dochod w osi ganych w zakresie wolnych zawod w 19 dotyczy np odsetek zysk w kapita owych zbycie walut wirtualnych dochody z pracowniczych plan w kapita owych itp 5 Innovation Box Om wione szczeg owo w cz ci Ulga na badania i rozw j na stronie 26 Dochod w z niezrealizowanych zysk w Exit Tax Podatek od dochod w z niezrealizowanych zysk w wynosi 19 podstawy opodatkowania gdy ustalana jest warto podatkowa sk adnika maj tku 3 podstawy opodatkowania gdy nie ustala si warto ci podatkowej sk adnika maj tku Najem opodatkowany rycza tem 8 5 do 100 000 00 PLN 12 5 powy ej 100 000 00 PLN Comiesi czny obowi zek podatkowy Zaliczki na poczet PIT za dany miesi c nale y p aci do 20 tego dnia kolejnego miesi ca Zaliczek nie musz op aca r wnie podatnicy podatku PIT i CIT kt rych zaliczka za dany miesi c nie przekroczy a 1 000 00 PLN S to przypadki w kt rych podatek nale ny od dochodu osi gni tego od pocz tku roku pomniejszony o sum zaliczek wp aconych od pocz tku roku nie przekracza 1 000 00 PLN Coroczny obowi zek podatkowy Roczne zeznanie podatkowe za dany rok nale y sk ada od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku nast puj cego po roku podatkowym Znaczenie organ w podatkowych Zar wno rejestracji jak r wnie wp at nale no ci z tytu u podatku PIT oraz sk adania rocznego rozliczenia PIT dla nierezydent w delegowanych do pracy w Polsce nale y dokonywa w urz dzie skarbowym w a ciwym dla podatnik w nie b d cych rezydentami Polski w rejonie w kt rym dany cudzoziemiec przebywa lub w III Urz dzie Skarbowym Warszawa r dmie cie je li praca jest wiadczona na terytorium wi cej ni jednego rejonu Rezydencja podatkowa Cudzoziemcy b d cy osobami fizycznymi przybywaj cymi do Polski mog sta si polskimi rezydentami podatkowymi je eli centrum ich yciowych spraw gospodarczych lub osobistych przenosi si do Polski lub je li b d sp dza w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym Cudzoziemcy jako osoby fizyczne posiadaj ce miejsce sta ego zamieszkania w Polsce tj posiadaj ce status polskich rezydent w podatkowych podlegaj nieograniczonemu obowi zkowi podatkowemu w Polsce tj ich doch d z ca ego wiata podlega opodatkowaniu w Polsce podczas gdy osoby nie maj ce miejsca zamieszkania w Polsce tj posiadaj ce status polskiego nierezydenta podatkowego posiadaj ograniczony obowi zek podatkowy w Polsce tzn opodatkowaniu podlegaj wy cznie ich dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Nale y zauwa y e w celu ustalenia statusu rezydencji podatkowej nale y r wnie uwzgl dni postanowienia zawarte w odpowiedniej umowie o unikaniu podw jnego opodatkowania zawartej przez Polsk

Page 40

40 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Podstawa prawna wiadczenia pracy w Polsce C D Umowa o prac z polskim podmiotem Bez wzgl du na status rezydencji podatkowej cudzoziemca b d cego osob fizyczn dochody uzyskane przez niego na podstawie umowy o prac zawartej z polskim podmiotem zawsze podlegaj polskiemu opodatkowaniu PIT zgodnie z progami podatkowymi 17 i 32 Polski pracodawca zobowi zany jest do zap aty miesi cznych zaliczek na poczet PIT od wy ej opisanego dochodu naliczanych zgodnie z progami podatku PIT Cudzoziemcy jako osoby fizyczne s zobowi zani do rozliczania si z rocznego podatku dochodowego dla danego roku a tak e przedstawiania rocznego zeznania podatkowego PIT do dnia 30 kwietnia roku kolejnego Zagraniczne umowy o prac oraz delegowanie do Polski a Polscy nierezydenci podatkowi Cudzoziemcy b d cy osobami fizycznymi s osobi cie odpowiedzialni za wykonywanie wszystkich czynno ci okre lonych przepisami dotycz cymi PIT tj ani zagraniczny pracodawca ani podmiot przyjmuj cy nie maj adnych obowi zk w w tym zakresie Nale y pami ta e doch d podlegaj cy opodatkowaniu do cel w polskiego PIT obejmuje wszystkie dochody uzyskane w zwi zku z prac w Polsce w tym wynagrodzenie wszelkiego rodzaju premie i wiadczenia rzeczowe Tak wi c wi kszo wiadcze zapewnianych przez pracodawc lub podmiot wynajmuj cy razem z wynagrodzeniem lub zamiast wynagrodzenia podlega opodatkowaniu jako regularny doch d z tytu u zatrudnienia Doch d uzyskany w Polsce przez cudzoziemc w b d cych osobami fizycznymi mo e nie podlega opodatkowaniu w Polsce gdy spe nione s jednocze nie nast puj ce warunki okre lone w umowie o unikaniu podw jnego opodatkowania wa ne w ka dym przypadku nale y odnie si do umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania dla konkretnego kraju Do warunk w tych nale min pobyt w Polsce trwa cznie mniej ni 183 dni w danym roku podatkowym w ci gu 12 kolejnych miesi cy w zale no ci od umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania i wynagrodzenie jest wyp acane przez pracodawc lub w imieniu pracodawcy kt ry nie jest rezydentem Polski nale y jednak zauwa y e nale y przeprowadzi odpowiedni analiz poj cia ekonomicznego pracodawcy w celu dokonania oceny czy warunek ten jest spe niony koszt wynagrodzenia nie jest ponoszony przez sta y zak ad pracodawcy w Polsce

Page 41

41 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Podstawa prawna wiadczenia pracy w Polsce c d C D Je li jeden z powy szych warunk w nie jest spe niony wynagrodzenie z tytu u zagranicznej umowy o prac podlega opodatkowaniu podatkiem progresywnym PIT w Polsce od pierwszego dnia pobytu tej osoby w Polsce Zaliczki na podatek PIT od dochodu uzyskanego z tytu u zagranicznej umowy o prac powinny by p acone w okresach miesi cznych za miesi ce w kt rych uzyskano wcze niej wspomniany doch d Zaliczki na poczet PIT za dany miesi c nale y p aci do 20 tego dnia kolejnego miesi ca z zastosowaniem 17 stawki PIT stawka 32 mo e by r wnie stosowana po przekroczeniu progu podatkowego Osoby fizyczne do czasu uko czenia 26 roku ycia zatrudnione na umow o prac s zwolnione z podatku dochodowego Nie odnosi si to jednak w przeciwie stwie do rezydent w do stosunk w z tytu u umowy zlecenia Cudzoziemcy jako osoby fizyczne maj obowi zek rozliczania ko cowego rocznego zobowi zania podatkowego z zastosowaniem stawek podatku progresywnego PIT Cudzoziemcy jako osoby fizyczne s r wnie zobowi zani do przedstawiania rocznego zeznania podatkowego PIT do dnia 30 kwietnia roku kolejnego Do cel w polskiego podatku PIT zg asza si wy cznie doch d z pracy wykonywanej w Polsce b Polscy rezydenci podatkowi Og lnie te same zasady stosowane w odniesieniu do polskich nierezydent w podatkowych o kt ry mowa w pkt a powy ej powinny by r wnie stosowane w przypadku cudzoziemc w b d cych polskimi rezydentami podatkowymi W ten spos b cudzoziemcy b d cy osobami fizycznymi s osobi cie odpowiedzialni za wykonywanie wszystkich czynno ci okre lonych przepisami dotycz cymi PIT tj ani zagraniczny pracodawca ani podmiot wynajmuj cy nie maj adnych obowi zk w w tym zakresie Nale y r wnie pami ta e doch d podlegaj cy opodatkowaniu do cel w polskiego PIT obejmuje wszystkie dochody uzyskane w zwi zku z prac w Polsce w tym wynagrodzenie wszelkiego rodzaju premie i wiadczenia rzeczowe Jak i ca o dochod w wiatowych rozliczanych z uwzgl dnieniem postanowie um w o unikaniu podw jnego opodatkowania

Page 42

42 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Cz onkowie zarz du C D a Polscy nierezydenci podatkowi Doch d uzyskany przez cudzoziemc w z obszaru np Niemiec jako osoby fizyczne b d ce Polskimi nierezydentami podatkowymi kt re zosta y powo ane jako cz onkowie zarz du polskiego podmiotu na podstawie odpowiedniej uchwa y udzia owc w mo e podlega 20 zrycza towanemu opodatkowaniu w Polsce Wszystkie obowi zki zwi zane z PIT odnosz ce si do tego systemu s wykonywane przez podmiot polski w kt rym taka osoba jest cz onkiem zarz du b Polscy rezydenci podatkowi Je li cudzoziemiec jako osoba fizyczna b d cy cz onkiem zarz du polskiego podmiotu sta by si polskim rezydentem podatkowym podatek uzyskany z tytu u cz onkostwa w zarz dzie na podstawie odpowiedniej uchwa y akcjonariuszy b dzie podlega opodatkowaniu podatkiem progresywnym PIT w Polsce W takim przypadku podmiot polski by by zobowi zany do wp aty miesi cznych zaliczek na poczet podatku PIT Cudzoziemcy jako osoby fizyczne s r wnie zobowi zani do sk adania rocznego zeznania podatkowego PIT do dnia 30 kwietnia kolejnego roku do polskiego Urz du Skarbowego Koszty uzyskania przychodu w przypadku przychod w ze stosunku s u bowego Z umowy o prac miesi cznie PLN 250 00 miejscem sta ego lub czasowego zamieszkania jest taka sama miejscowo rocznie PLN 3 000 00 co zak ad pracy Z kilku um w o prac miesi cznie PLN 250 00 miejscem sta ego lub czasowego zamieszkania jest taka sama miejscowo rocznie max PLN 4 500 00 co zak ad pracy Z umowy o prac miesi cznie PLN 300 00 miejscem sta ego lub czasowego zamieszkania jest inna miejscowo ni rocznie PLN 3 600 00 zak ad pracy Z kilku um w o prac miesi cznie PLN 300 00 miejscem sta ego lub czasowego zamieszkania jest inna miejscowo ni zak ad pracy Rocznie max PLN 5 400 00

Page 43

43 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Przychody tw rc w C D 50 koszt w uzyskania przychod w poniesionych przez podatnika cznie w roku podatkowym nie mo e przekroczy kwoty 85 528 00 PLN Koszty tw rcze maj ce zastosowanie zgodnie z art 22 ust 9b ustawy o PIT do przychod w z tytu u dzia alno ci tw rczej w zakresie architektury architektury wn trz architektury krajobrazu in ynierii budowlanej urbanistyki literatury sztuk plastycznych wzornictwa przemys owego muzyki fotografiki tw rczo ci audialnej i audiowizualnej program w komputerowych gier komputerowych teatru kostiumografii scenografii re yserii choreografii lutnictwa artystycznego sztuki ludowej oraz dziennikarstwa artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej estradowej tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury wokalistyki i instrumentalistyki produkcji audialnej i audiowizualnej publicystycznej muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej naukowej popularyzatorskiej edukacyjnej oraz wydawniczej konserwatorskiej prawa zale nego o kt rym mowa w art 2 ust 2 ustawy z 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych do opracowania cudzego utworu w postaci t umaczenia badawczo rozwojowej naukowo dydaktycznej naukowej oraz prowadzonej w uczelni dzia alno ci dydaktycznej Amortyzacja WNiP a koszty podatkowe Nie uwa a si za koszty uzyskania przychod w odpis w amortyzacyjnych od warto ci pocz tkowej warto ci niematerialnych i prawnych o kt rych mowa w art 22b ust 1 pkt 4 7 je eli uprzednio te prawa lub warto ci by y przez podatnika lub sp k nieb d c osob prawn kt rej jest wsp lnikiem nabyte lub wytworzone a nast pnie zbyte w cz ci przekraczaj cej przych d uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia Strata w wierzytelno ciach a koszty podatkowe Koszt wyznaczany jest jedynie do wysoko ci uzyskanego uprzednio przychodu nale nego W ustawie o PIT prawodawca jednoznacznie wskazuje r wnie e przychodem z tytu u zbycia wierzytelno ci tak e w formie aportu jest jej warto wyra ona w cenie zbycia wierzytelno ci

Page 44

44 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Doch d z dzia alno ci gospodarczej C D W szczeg lno ci doch d z dzia alno ci handlowej lub gospodarczej kt ry obejmuje doch d z samozatrudnienia m in Dzia alno wytw rcza budowlana handlowa i us ugowa Prace zwi zane z wydobyciem Zatrudnienie w zwi zku z korzystaniem z warto ci niematerialnych lub prawnych Ten typ dochodu obejmuje r wnie przej cie wp yw w ze sprzeda y aktyw w obrotowych chyba e jest to nieruchomo do cel w mieszkaniowych Opcjonalna mo liwo zwi zana z dochodem z dzia alno ci gospodarczej Od stycznia 2004 r dochody te mog by opodatkowane stawk podatku liniowego w wysoko ci 19 zamiast regularnego opodatkowania na wniosek podatnika z o ony do dnia 20 stycznia ka dego roku Ale wybieraj c tak opcj nie mo na korzysta z odlicze od podstawy opodatkowania i wsp lnego rozliczania si z ma onkiem Zgodnie z dodanym ust 7 do art 8 ustawy o PIT w przypadku ma onk w uzyskuj cych przychody z najmu o wiadczenie o opodatkowaniu ca o ci przychod w przez jednego z nich oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczania przychod w z najmu b dzie mog o by z o one z wykorzystaniem wzoru o wiadczenia zawiadomienia okre lonego przez ministra w a ciwego do spraw finans w publicznych Opodatkowanie 19 zrycza towanym podatkiem dochodowym tzw cashback u oraz innych podobnych wiadcze otrzymywanych od bank w sp dzielczych kas oszcz dno ciowokredytowych oraz instytucji finansowych Od przychod w z tytu u wiadcze otrzymanych od bank w sp dzielczych kas oszcz dno ciowo kredytowych oraz instytucji finansowych w rozumieniu odr bnych przepis w w zwi zku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera si 19 zrycza towany podatek dochodowy Podatek ten pobierany jest przez banki SKOK i oraz instytucje finansowe jako p atnik w

Page 45

45 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT U ytkowanie auta prywatnego do cel w s u bowych C D Warto prywatnego u ytkowania samochodu s u bowego z silnikiem do 1600cm 3 jest wiadczeniem o warto ci 250 00 PLN od kt rego odprowadza si sk adki zus i podatek W przypadku samochod w s u bowych z silnikiem o pojemno ci ponad 1600cm 3 warto ich prywatnego u ytku wyceniono na 400 00 PLN od kt rego odprowadza si sk adki zus i podatek W przypadku wykorzystywania samochodu s u bowego do cel w prywatnych przez cz miesi ca warto wiadczenia ustala si za ka dy dzie wykorzystywania samochodu w wys 1 30 wy ej wymienionych kwot Organizowany przez pracodawc grupowy dow z do zak adu pracy nie jest wiadczeniem niepieni nym i nie podlega opodatkowaniu Warunkiem jest jednak wykorzystywanie do tego celu pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu wi cej ni 9 os b cznie z kierowc

Page 46

46 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Przychody nierezydent w C D Ustawa o podatku dochodowym od os b fizycznych doprecyzowuje obowi zuj cy katalog r de przychod w uznawanych za osi gane przez nierezydent w na terytorium RP a tak e wprowadza nowe ich rodzaje Za osi gni ty na terytorium Polski uznawany jest przych d z papier w warto ciowych w tym pochodnych instrument w finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu w tym r wnie z tytu u ich sprzeda y lub realizacji przeniesienia w asno ci udzia w m in w sp kach osobowych i funduszach inwestycyjnych w kt rych nieruchomo ci po o one w Polsce stanowi po rednio lub bezpo rednio co najmniej 50 warto ci aktyw w a tak e nale no ci od kt rych pobiera si podatek zrycza towany okre lony w art 29 przez polskich p atnik w niezale nie od miejsca zawarcia umowy i wykonania wiadczenia Wy czenia z koszt w uzyskania przychod w Nie uwa a si za koszty uzyskania przychod w wszelkiego rodzaju op at i nale no ci za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i warto ci o kt rych mowa w art 22b ust 1 pkt 4 7 nabytych lub wytworzonych przez podatnika lub sp k nieb d c osob prawn kt rej jest wsp lnikiem a nast pnie zbytych w cz ci przekraczaj cej przych d uzyskany przez podatnika z ich zbycia podatku o kt rym mowa w art 30g czyli podatku od w asno ci nieruchomo ci komercyjnych Przych d z tytu u wniesienia aportu do sp ki Spos b kalkulowania przychodu z tytu u obj cia udzia w w sp ce wk ad w w sp dzielni obj tych w zamian za wk ad niepieni ny jest nast puj cy w przypadku gdy warto okre lona w statucie lub umowie sp ki nie b dzie okre lona lub b dzie okre lona w spos b nieodpowiadaj cy warto ci rynkowej przych d zostanie ustalony w wysoko ci warto ci rynkowej w oparciu o zasady og lne W odniesieniu do polskiej sp ki komandytowo akcyjnej oraz jej zagranicznych odpowiednik w traktowanych jako podatnicy podatku dochodowego zasady te stosuje si wy cznie w odniesieniu do aportu kt rego przedmiotem s rzeczy lub prawa

Page 47

47 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT C D Katalog przychod w dochod w zaliczanych do kategorii doch d przych d z udzia u w zyskach os b prawnych Do takich przychod w opr cz wcze niej po r d nich alokowanych zalicza si przychody ze zmniejszenia warto ci udzia w akcji jest to uzupe nienie pozycji w kt rej od dawna wskazywany jest doch d obecnie przych d z umorzenia udzia w b d akcji przychody z po yczki partycypacyjnej tj takiej od kt rej wyp ata odsetek uzale niona jest od tego czy sp ka osi gn a zysk wzgl dnie czy osi gn a zysk w zak adanej wysoko ci przychody z tytu u zap aty w got wce w przypadku wymiany udzia w Programy motywacyjne Opodatkowanie dochod w uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw program w motywacyjnych Doch d do opodatkowania powstaje w momencie zbycia tych akcji Zdefiniowano tak e poj cie programu motywacyjnego oraz sp ki dominuj cej Przepisy ust 11 11b maj zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytu u obj cia lub nabycia akcji sp ek akcyjnych kt rych siedziba lub zarz d znajduje si na terytorium pa stwa z kt rym Rzeczpospolita Polska zawar a umow o unikaniu podw jnego opodatkowania Przychody z program w motywacyjnych s zaliczane do r d a z kt rym zwi zany jest dany program Je eli zatem program motywacyjny zwi zany jest z wykonywaniem pracy b dzie on opodatkowany jako dochody ze stosunku pracy opodatkowane 17 i 32

Page 48

48 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Zmiany dotycz ce premii amortyzacyjnej C D Podatnik mo e dokona jednorazowo odpisu amortyzacyjnego do kwoty 100 000 00 PLN i uwzgl dni go w kosztach w roku w kt rym przyj do u ywania fabrycznie nowy rodek trwa y Regulacja ta obejmuje tylko rodki trwa e nabyte pomija si wytworzenie rodka trwa ego Amortyzacj mo na stosowa jedynie do fabrycznie nowych rodk w trwa ych mieszcz cych si w grupach K T 3 6 i 8 Oznacza to e zosta y wy czone wszelkie rodki transportu grupa 7 a nie tylko samochody osobowe Minimalna warto rodka trwa ego kt ry w ten spos b b dzie m g by zamortyzowany ma wynosi co najmniej 10 000 00 PLN Te regulacje pozwalaj na zaliczenie do koszt w podatkowych tak e wp acanych zaliczek na poczet nabycia nowych rodk w trwa ych a zaliczanych do grup K T 3 6 i 8 kt rych dostawa b dzie mia a miejsce w nast pnych okresach sprawozdawczych Limit 100 000 00 PLN w skali roku obejmie cznie kwot odpisu amortyzacyjnego oraz kwot dokonanej wp aty na poczet dostawy rodka trwa ego Limit 100 000 00 PLN przys uguje ka demu przedsi biorcy a w przypadku sp ek osobowych limit ten odnosi si do wszystkich wsp lnik w sp ki Podatnicy mog wybra moment dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego spo r d nast puj cych wariant w ju wcze niej obowi zuj cych odpis mo e by dokonany najwcze niej w miesi cu w kt rym rodki trwale zosta y wprowadzone do ewidencji rodk w trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych odpis mo e by dokonany w jeden ze sposob w okre lonych w art 16h ust 4 CIT b d art 22h ust 4 PIT tj w r wnych ratach co miesi c w r wnych ratach co kwarta albo jednorazowo na koniec roku podatkowego Jednorazowa amortyzacja 10 000 00 PLN to limit warto ci rodk w trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych umo liwiaj cych jednorazowe zaliczenie wydatk w na nabycie tych rodk w lub warto ci do koszt w uzyskania przychod w Podatek u r d a bilety lotnicze Bilety lotniczne Ulga na badania i rozw j Zlikwidowano obowi zek poboru podatku u r d a przy zakupie bilet w lotniczych w wysoko ci 10 je eli zakup biletu lotniczego dotyczy rozk adowego lotu pasa erskiego Om wione szczeg owo w cz ci Ulga na badania i rozw j na stronie 26 Innovation Box Odliczenie darowizny na cele krwiodawstwa Prawodawca odst pi od r nicowania wysoko ci odliczenia tym co zosta o oddane jako krew czy jej sk adniki Dzi ki temu takie samo odliczenie mo e by dokonane przy oddaniu krwi i osocza 130 00 PLN za 1 litr

Page 49

49 Podatki PODATEK DOCHODOWY OD OS B FIZYCZNYCH PIT Odliczenie wydatk w na przejazdy os b niepe nosprawnych C D Odliczenie wydatk w zwi zanych z koniecznym przewozem na niezb dne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne dotyczy wszystkich os b niepe nosprawnych bez wzgl du na posiadan grup inwalidzk Ca y czas jednak odliczenie limitowane jest kwot roczn 2 280 00 PLN 10 080 00 PLN to limit dochodu osoby niepe nosprawnej b d cej na utrzymaniu podatnika kt ry to podatnik rozlicza ulg rehabilitacyjn na osob niepe nosprawn pozostaj c pod jego opiek Dodatkowo zastrze ono e do takiego dochodu nie zalicza si aliment w na dzieci Odliczenie wydatk w na utrzymanie psa asystuj cego Limit odliczania wydatk w na utrzymanie psa asystuj cego to 2 280 00 PLN Odpisy z tytu u zu ycia samochodu osobowego Nie uwa a si za koszty uzyskania przychodu odpis w z tytu u zu ycia samochodu osobowego jak om wiono szczeg owo w cz ci Koszty nieb d ce kosztem uzyskania przychodu na stronie 20 Koszty uzyskania przychodu Odp atne zbycie waluty wirtualnej Odliczenie darowizny Istnieje mo liwo odliczenia od podatku darowizn przekazanych na cele kszta cenia zawodowego publicznym szko om prowadz cym kszta cenie zawodowe o kt rych mowa w art 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo o wiatowe oraz publicznym plac wkom i centrom o kt rych mowa w art 2 pkt 4 tej ustawy Ulga termomodernizacyjna Podatnik b d cy w a cicielem lub wsp w a cicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczy od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art 26 ust 1 lub art 30c ust 2 wydatki poniesione w roku podatkowym na materia y budowlane urz dzenia i us ugi zwi zane z realizacj przedsi wzi cia termomodernizacyjnego w tym budynku okre lone w przepisach wydanych na podstawie ust 10 kt re zostanie zako czone w okresie 3 kolejnych lat licz c od ko ca roku podatkowego w kt rym poniesiono pierwszy wydatek Zgodnie z art 22 ust 14 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodu z tytu u odp atnego zbycia waluty wirtualnej stanowi udokumentowane wydatki bezpo rednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty zwi zane ze zbyciem waluty wirtualnej w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiot w o kt rych mowa w art 2 ust 1 pkt 12 ustawy o przeciwdzia aniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu Kwota odliczenia nie mo e przekroczy 53 000 00 PLN w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsi wzi termomodernizacyjnych w poszczeg lnych budynkach kt rych podatnik jest w a cicielem lub wsp w a cicielem

Page 50

50 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towar w i us ug z p niejszymi zmianami Stawki podatkowe Standardowa stawka podatkowa 23 Obni ona stawka podatku 8 np niekt re artyku y ywno ciowe towary zwi zane ze zdrowiem us ugi cateringowe i hotelarskie us ugi transportowe budownictwo komunalne Obni ona stawka podatku 5 szczeg lnie ywno ksi ki i czasopisma specjalistyczne Obni ona stawka podatku 0 eksport towar w wewn trzwsp lnotowe dostawy towar w Og lne Podatek od warto ci dodanej towar w i us ug jest szeroko stosowanym podatkiem nak adanym na dostarczanie towar w i us ug w Polsce Polskie przepisy s oparte na dyrektywach UE Rejestracja Polski podmiot podlega obowi zkowi rejestracji jako podatnik VAT gdy warto jego sprzeda y przekroczy a w poprzednim roku podatkowym kwot 200 000 00 PLN Przedsi biorcy zagraniczni musz si zarejestrowa jako p atnicy VAT w Polsce przed rozpocz ciem jakiejkolwiek dzia alno ci podlegaj cej opodatkowaniu VAT w Polsce z wyj tkiem ograniczonych i wyra nie wymienionych przypadk w Na podstawie polskiego Kodeksu Karnego Skarbowego je li podmiot zobowi zany do rejestracji jako p atnik VAT nie dope ni tego obowi zku b dzie na niego na o ona kara pieni na za przest pstwo skarbowe w wysoko ci ustalanej indywidualnie w ka dym przypadku wielokrotno najni szego miesi cznego wynagrodzenia Odmowa rejestracji podatnika Przes anki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i wykre lenie podatnika z rejestru podatnik w VAT odmow rejestracji za o ono w przypadku gdy weryfikacja wyka e e podane w zg oszeniu rejestracyjnym dane s nieprawdziwe dany podmiot nie istnieje lub mimo podj tych pr b nie mo na skontaktowa si z nim albo z jego pe nomocnikiem lub nie stawiaj si oni na wezwania naczelnika urz du skarbowego Wykre lenie podatnika Wykre lenie podatnika nast puj m in gdy podatnik nie istnieje mimo podj tych udokumentowanych pr b nie ma mo liwo ci skontaktowania si z podatnikiem albo jego pe nomocnikiem dane podane w zg oszeniu rejestracyjnym VAT R s niezgodne z prawd podatnik albo jego pe nomocnik nie stawia si na wezwania naczelnika urz du skarbowego naczelnika urz du celno skarbowego dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zawiesi wykonywanie dzia alno ci gospodarczej na podstawie przepis w dotycz cych zawieszenia wykonywania dzia alno ci gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesi cy podatnik b d c obowi zanym do z o enia deklaracji VAT nie z o y takich deklaracji za 6 kolejnych miesi cy lub 2 kolejne kwarta y podatnik sk ada przez 3 kolejne miesi cy lub 1 kolejny kwarta y deklaracje VAT w kt rych nie wykaza sprzeda y lub nabycia towar w lub us ug z kwotami podatku do odliczenia

Page 51

51 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Zgodno z przepisami C D a fakturowanie Transakcje pomi dzy podatnikami VAT musz by dokumentowane za pomoc faktur Polskie przepisy o VAT ci le reguluj elementy kt re powinny by zawarte w fakturach Og lnie rzecz bior c faktura powinna zawiera co najmniej nast puj ce obowi zkowe dane imi i nazwisko lub nazwa firmy sprzedaj cego i jego adres imi i nazwisko lub nazwa firmy nabywcy i jego adres polskie numery identyfikacji podatkowej nabywcy i sprzedaj cego kolejny numer faktury kt ra identyfikuje faktur dat wystawienia termin dostawy je eli taka data jest ustalona i r ni si od daty wystawienia faktury w przypadku dostaw ci g ych podatnik mo e poda miesi c i rok dostawy nazwa rodzaj towar w lub us ug jednostka miary i ilo sprzedanych towar w lub zakres wiadczonych us ug jednostkowa cena towar w lub us ug bez podatku VAT cena jednostkowa netto warto ewentualnych rabat w w tym r wnie za wcze niejsze p atno ci je eli nie zosta y uwzgl dnione w cenie jednostkowej netto Faktury uproszczone mog by stosowane w przypadku gdy czna suma nale no ci na fakturze nie przekracza 450 00 PLN lub 100 00 EUR w przypadku gdy faktura jest wystawiona w EUR Faktury uproszczone mog nie zawiera element w oznaczonych wcze niej pod warunkiem e faktura zawiera informacje pozwalaj ce okre li warto podatku VAT w odniesieniu do poszczeg lnych stawek podatku VAT Je eli faktura VAT ma by wystawiona na podstawie paragonu fiskalnego to paragon ten musi zawiera numer NIP nabywcy b Podatek VAT w UE Polskie przepisy w sprawie podatku VAT odzwierciedlaj dyrektyw 2006 112 WE c Sk adanie dokument w Zarejestrowani podatnicy VAT s zobowi zani do sk adania miesi cznych lub kwartalnych zezna podatkowych do w a ciwego urz du skarbowego oraz do prowadzenia rejestr w kupna i sprzeda y podlegaj cych opodatkowaniu VAT Deklaracje kwartalne VAT mog sk ada jedynie mali podatnicy je eli up yn o 12 miesi cy od miesi ca w kt rym zostali oni zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni w danym kwartale lub w poprzedzaj cych go 4 kwarta ach nie dokonali dostawy towar w o kt rych mowa w za nr 13 do ustawy o podatku od towar w i us ug chyba e czna warto tych towar w bez podatku nie przekroczy a w adnym miesi cu z tych okres w kwoty 50 000 00 PLN

Page 52

52 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Zgodno z przepisami c d C D Dodatkowo zarejestrowani podatnicy VAT UE dokonuj cy wewn trzwsp lnotowego nabycia towar w do Polski i wewn trzwsp lnotowych dostaw towar w i us ug z Polski s r wnie zobowi zani do sk adania comiesi cznych informacji podsumowuj cych d P atno Nale ny podatek do urz du skarbowego jest obliczany jako nale ny podatek VAT pomniejszony o VAT naliczony na fakturach zakupu Jako zasad przyjmuje si e nadwy ka nale nego podatku VAT nad naliczonym podatkiem VAT musi by zap acona w ci gu 25 dni licz c od ko ca miesi ca w kt rym powsta obowi zek VAT w przypadku drobnych przedsi biorc w VAT nale y ui ci w ci gu 25 dni po kwartale w kt rym powsta taki obowi zek VAT Je li naliczony podatek VAT przekroczy nale ny podatek VAT zazwyczaj dost pny jest zwrot podatku VAT e Kary Og lnie je eli zobowi zania wi ce polskich podatnik w VAT nie s spe nione organy podatkowe mog nak ada kary przewidziane w przepisach podatkowych w polskim Kodeksie Karnym Skarbowym Dodatkowo je eli powstanie jakiekolwiek zobowi zanie VAT podatnicy s obowi zani do zap aty zaleg ych kwot podatku VAT wraz z naliczonymi odsetkami karnymi Bia a lista podatnik w VAT Jest to wykaz informacji o podatnikach VAT Zawiera on informacj o statusie przedsi biorstwa i zosta stworzony aby u atwi przedsi biorcom i urz dom weryfikacj czy dany przedsi biorca jest czynnym podatnikiem VAT oraz potwierdzenie jego numeru rachunku bankowego Ustawodawca przewidzia sankcje za uiszczanie wp at na rachunki bankowe niezarejestrowane na bia ej li cie Podatnicy podatku PIT i CIT w momencie zap aty na rachunek inny ni wskazany w bia ej li cie podatnik w za transakcj powy ej 15 000 00 PLN brutto nie zaliczaj do KUP ww wydatku chyba e w ci gu 3 dni zawiadomi o tym fakcie naczelnik US w a ciwego dla wystawcy faktury Podatnicy podatku VAT w momencie zap aty na rachunek inny ni wskazany w bia ej li cie podatnik w za transakcj powy ej 15 000 00 PLN brutto odpowiadaj solidarnie za kwot podatku VAT chyba e w ci gu 3 dni zawiadomi o tym fakcie naczelnik US w a ciwego dla wystawcy faktury lub dokonaj zap aty w split payment

Page 53

53 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT C D Zastosowanie dla nierezydent w Podmioty nie posiadaj ce statusu polskich rezydent w tj z siedzib poza granicami Polski dokonuj ce transakcji podlegaj cych opodatkowaniu w Polsce zgodnie z polskimi przepisami o VAT np wewn trzwsp lnotowe nabycie towar w na terytorium Polski s zobowi zani do rejestracji dla cel w podatku VAT w Polsce a w konsekwencji do wykonywania obowi zk w na o onych na podstawie polskiej ustawy o VAT na zarejestrowanych podatnik w VAT Dostawy Podatek dotyczy odp atnej dostawy towar w kt ra obejmuje mi dzy innymi r wnie nieodp atne przekazanie towar w lub us ug Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych towar w i us ug pod warunkiem e s u one do wykonywania czynno ci opodatkowanych Nieodp atne przekazanie Nieodp atne przekazanie towar w stanowi cych prezenty o ma ej warto ci oraz pr bek nie podlega opodatkowaniu dop ki jest ono dokonywane w zwi zku z celami biznesowymi Przekazanie materia w reklamowych i drukowanych materia w informacyjnych obecnie nie jest zwolnione z opodatkowania Wprowadzono now definicj pr bki Miejsce dostawy towar w transakcje transgraniczne towary wysy ane lub transportowane przez dokonuj cego ich dostawy ich nabywc lub przez osob trzeci jest miejsce w kt rym towary znajduj si w momencie rozpocz cia wysy ki lub transportu do nabywcy towary niewysy anych ani nietransportowanych miejscem wiadczenia jest miejsce w kt rym towary znajduj si w momencie dostawy np grunt w budowli budynk w Us ugi S to co do zasady wszystkie wiadczenia nie stanowi ce dostawy towar w Podstaw opodatkowania jest wszystko co stanowi zap at za wykonan us ug

Page 54

54 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Miejsce wiadczenia us ugi C D Zasada Miejsce wiadczenia us ug na rzecz podatnika prowadz cego dzia alno to miejsce jego siedziby lub sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci lub miejsce sta ego pobytu Miejscem wiadczenia us ug na rzecz jednostki kt ra nie jest przedsi biorc konsument jest kraj siedziby lub sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci lub miejsce sta ego pobytu wiadcz cego us ug Wyj tki Us ugi wykonywane przez po rednik w na rzecz odbiorc w ko cowych miejsce podstawowej dzia alno ci przy us ugach zwi zanych z nieruchomo ciami lokalizacja nieruchomo ci Us ugi transportowe Transport os b miejsce transportu bior c pod uwag przebyte odleg o ci Transport towar w na rzecz konsument w miejsce transportu z uwzgl dnieniem pokonanych odleg o ci Transport towar w na rzecz konsument w gdy pocz tek i zako czenie ruchu maj miejsce na terytorium dw ch r nych pa stw cz onkowskich miejsce rozpocz cia transportu Us ugi pomocnicze do us ug transportowych miejsce wykonania us ug Us ugi w dziedzinie sztuki kultury i o charakterze sportowym naukowym edukacyjnym rozrywkowym Na rzecz przedsi biorcy zastosowanie jest podstawow zasad lokalizacja siedziby przedsi biorcy Na rzecz konsument w miejsce wykonania us ug Wst p na imprez przedsi biorca i konsument lokalizacja imprezy Us ugi restauracyjne i cateringowe miejsce wykonywania us ug Kr tkoterminowy wynajem rodk w transportu miejsce gdzie te rodki transportu s faktycznie przekazane do dyspozycji klienta

Page 55

55 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Miejsce wiadczenia us ugi c d C D Us ugi elektroniczne Na rzecz przedsi biorc w stosuje si zasady podstawowe lokalizacja siedziby przedsi biorcy Nowa szczeg lna procedura dotycz ca us ug telekomunikacyjnych us ug nadawczych oraz us ug elektronicznych na rzecz konsument w ko cowych Posiadaj cych siedzib status rezydenta poza UE lub posiadaj cych siedzib status rezydenta w UE gdzie us ugi s wiadczone z pa stwa trzeciego przez us ugodawc w b d cych rezydentami lokalizacja siedziby miejsce zamieszkania us ugobiorcy Maj cych siedzib status rezydenta w UE gdzie wiadczone s us ugi z pa stwa cz onkowskiego UE przez us ugodawc w b d cych rezydentami miejsce siedziby lub sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci lub sta e miejsce zamieszkania wiadcz cego us ugi Do us ug niematerialnych i prawnych np sprzeda praw us ug reklamowych prawnych bankowych finansowych i ubezpieczeniowych zapewnienie personelu w zasadzie stosuje si zasad podstawow wyj tek dotyczy tylko konsument w kt rzy maj siedzib miejsce zamieszkania w pa stwie trzecim siedziba miejsca zamieszkania us ugobiorcy Us ugi telekomunikacyjne radiowe i telewizyjne zwolnienia od podatku je eli us ugi te s wiadczone na rzecz u ytkownik w ko cowych przy r nicy w miejscu zamieszkania siedziby dostawcy i odbiorcy us ug Us ugi w sektorze turystycznym lokalizacja siedziby lub sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci lub sta e miejsce zamieszkania wiadcz cego us ugi Niezale nie od statusu oraz miejsca siedziby dzia alno ci gospodarczej us ugodawcy w przypadku wiadczenia us ug telekomunikacyjnych nadawczych oraz elektronicznych na rzecz os b nieb d cych podatnikami miejscem ich wiadczenia zawsze b dzie miejsce w kt rym taki konsument ma siedzib sta e miejsce zamieszkania lub zwyk e miejsce pobytu Art 28k ustawy o VAT Dotyczy to tak e podmiot w zagranicznych podmioty niemaj ce siedziby ani sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci na terytorium UE

Page 56

56 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Odwrotne obci enie Reverse Charge C D Znajduje zastosowanie co do zasady w przypadku gdy dokonuj cy dostawy us ugodawca jest podmiotem zagranicznym nie posiada w Polsce siedziby ani sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej a nabywca jest polskim podatnikiem VAT Faktury bez podatku VAT informacja o przeniesieniu obowi zku podatkowego numery identyfikacji podatkowej przedsi biorc w zar wno dostawcy jak i odbiorcy Przedsi biorca zagraniczny jest zobowi zany do uregulowania podatku Je li wiadczy us ugi zwi zane z nieruchomo ciami i jest zarejestrowany dla cel w podatku VAT w Polsce w przypadku innych us ug nale y zapewni kontrol polskich odbiorc w W przypadku handlu towarami dostawca zagraniczny zobowi zany jest do rozliczenia si z podatku VAT je li jest on zarejestrowany do cel w podatku VAT w Polsce Odwrotne obci enie w przypadku us ug budowlanych Obowi zek stosowania mechanizmu odwrotnego obci enia powstaje w przypadku us ug budowlanych wiadczonych przez podwykonawc w b d cych czynnymi podatnikami VAT Katalog us ug podlegaj cych opodatkowaniu na szczeg lnych zasadach zawiera Za cznik nr 14 do ustawy VAT Obejmuje on w zasadzie wi kszo najpopularniejszych prac budowlanych w czaj c tynkowanie malowanie czy betonowanie Odwrotne obci enie przy obrocie okre lonymi kategoriami towar w Towary w odniesieniu do kt rych zastosowanie znajduje odwrotne obci enie wymienione s w Za czniku nr 11 art 17 ust 1 pkt 7 ustawy o VAT Towary obj te procedur odwrotnego obci enia to m in blachy z oto w postaci surowca lub p produktu sprz t elektroniczny telefony konsole laptopy w transakcjach powy ej 20 000 00 PLN Nieruchomo ci VAT po stronie nabywcy lub zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomo ci po spe nieniu szczeg owych warunk w Wynajem Podlega opodatkowaniu VAT w ka dym przypadku Sprzeda Podlega opodatkowaniu podatkiem VAT lub podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych Ten ostatni jest p atny w przypadku zwolnienia z podatku VAT lub gdy adna ze stron nie jest p atnikiem podatku VAT

Page 57

57 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT C D Stawka podatku 0 ZW Mi dzy innymi po spe nieniu szczeg owych warunk w Wewn trzwsp lnotowe dostawy towar w Eksport towar w Okre lone koszty bezpo rednio zwi zane z eksportem towar w i zwi zanych z nimi us ug Mi dzynarodowe us ugi transportowe Us ugi w zakresie obr bki i uszlachetniania towar w Zwolnienie z podatku VAT m in Dostawa towar w u ywanych wykorzystywanych wy cznie na cele dzia alno ci zwolnionej bez potr cania podatku Us ugi finansowe udzielanie po yczek prowadzenie rachunku bankowego wymiana walut z wy czeniem leasingu faktoringu lub doradztwa bez a us ug stanowi cych element us ug finansowych kt re same stanowi odr bn ca o nawet je eli s one w a ciwe i niezb dne do wykonania us ugi finansowej b us ug stanowi cych element po rednictwa w us ugach finansowych Us ugi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne Niekt re us ugi medyczne Niekt re us ugi edukacyjne Us ugi w dziedzinie opieki spo ecznej Us ugi w zakresie ubezpiecze spo ecznych Niekt re us ugi w zakresie kultury i sportu

Page 58

58 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Odliczenie VAT od wydatk w zwi zanych z u ywaniem samochod w osobowych C D Kwoty VAT podlegaj ce odliczeniu zale od tego w jakim celu dany pojazd jest wykorzystywany Je li samoch d jest wykorzystywany do r nych cel w to jest zar wno do cel w dzia alno ci gospodarczej jak i prywatnych prawo do odliczenia od podatku jest ograniczone do 50 Ale je li podatnik korzysta z pojazdu wy cznie do cel w dzia alno ci gospodarczej b dzie uprawniony do odliczenia pe nej kwoty podatku VAT Pe ne prawo do odliczenia przys uguje tak e gdy pojazd samochodowy jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 os b wraz z kierowc musi wynika z dokument w drogowych Ograniczone mo liwo ci odliczenia nie tylko VAT od zakupu Je li pojazd silnikowy o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczaj cej 3 5 tony jest u ywany zar wno do cel w dzia alno ci gospodarczej jak i prywatnych podatnik b dzie mia prawo do odliczenia 50 podatku VAT Stosuje si to nie tylko do podatku VAT od zakupu wewn trzwsp lnotowego nabycia towar w WNT lub importu pojazd w jak by o wcze niej ale tak e do podatku VAT od napraw eksploatacji i zakupu cz ci zamiennych Nieograniczone mo liwo ci ewidencjonowania odliczenia zobowi zania dotycz ce Podatnik b dzie mia prawo do odliczenia 100 podatku VAT pod warunkiem e pojazd jest wykorzystywany wy cznie do cel w dzia alno ci gospodarczej podatnika Co wi cej musz by spe nione nast puj ce warunki Podatnik musi ustali zasady korzystania z pojazdu stwierdzaj c e mo e by wykorzystywany wy cznie do cel w dzia alno ci gospodarczej podatnika Nale y prowadzi ewidencj przebiegu pojazdu dla pojazd w u ywanych wy cznie do cel w dzia alno ci gospodarczej podatnika Ewidencja przebiegu pojazdu powinna obejmowa numer rejestracyjny pojazdu dat rozpocz cia i zako czenia ewidencji odczyt licznika przebiegu z przejechanymi kilometrami Powinna ona by prowadzona pocz wszy od dnia od kiedy pojazd jest wykorzystywany wy cznie do cel w dzia alno ci gospodarczej podatnika Je eli podatnik nie wype ni wy ej wymienionych informacji na czas jego pojazd zostanie uznany za u ywany wy cznie do cel w dzia alno ci gospodarczej wy cznie po dniu w kt rym informacje te zostan uzupe nione

Page 59

59 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Potr cenie podatku naliczonego c d C D Termin uzupe niania informacji Podatnicy kt rzy zamierzaj wykorzystywa samochody wy cznie w celach zwi zanych z dzia alno ci gospodarcz dla kt rych prowadzona b dzie ewidencja przebiegu b d zobowi zani do poinformowania kierownika w a ciwego urz du skarbowego o takich pojazdach u ywanych wy cznie do cel w dzia alno ci gospodarczej formularz VAT 26 Formularz VAT 26 nale y z o y z zachowaniem ustawowych termin w Odpowiedzialno za naruszenie obowi zku zg oszenia Podatnik kt ry nie z o y formularza VAT 26 na czas lub dostarczy fa szywych informacji i jednocze nie odlicza 100 podatku VAT podlega odpowiedzialno ci karnej i skarbowej kary do 720 tzw stawek dziennych gdzie takie stawki dzienne wahaj si od 56 00 PLN a do 22 400 00 PLN

Page 60

60 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Zwrot VAT C D Okres podstawowy 60 dni od dnia z o enia wniosku o zwrot podatku z mo liwo ci skr cenia do 25 dni zak adaj c e wszystkie wyliczenia wykazane w zeznaniu podatkowym musz by rozliczane w terminie z o enia zeznania podatkowego 180 dni je eli w danym okresie rozliczeniowym nie dokonano transakcji podlegaj cych opodatkowaniu Przyspieszony 25 dniowy termin zwrotu VAT b dzie nadal mo liwy przy czym skorzystanie z tego przywileju b dzie obwarowane szeregiem warunk w do spe nienia Zwrot VAT w terminie przyspieszonym b dzie zatem mo liwy gdy kwoty podatku naliczonego VAT zwi zany z zakupami wykazane w deklaracji podatkowej z wy czeniem kwoty przeniesienia nadwy ki VAT od zakup w z poprzedniego okresu wynikaj z faktur dokumentuj cych kwoty nale no ci kt re zosta y w ca o ci zap acone za po rednictwem rachunku bankowego podatnika w banku maj cym siedzib na terytorium kraju albo rachunku podatnika w sp dzielczej kasie oszcz dno ciowo kredytowej kt rej jest cz onkiem wskazany w zg oszeniu identyfikacyjnym o kt rym mowa w odr bnych przepisach pozosta ych faktur dokumentuj cych nale no ci je eli czna kwota tych nale no ci nie przekracza 15 000 00 PLN dokument w celnych deklaracji importowej oraz decyzji o kt rych mowa w art 33 ust 2 i 3 oraz art 34 i zosta y przez podatnika zap acone importu towar w rozliczanego zgodnie z art 33a wewn trzwsp lnotowego nabycia towar w wiadczenia us ug dla kt rego podatnikiem jest ich us ugobiorca lub dostawy towar w dla kt rej podatnikiem jest ich nabywca je eli w deklaracji podatkowej zosta a wykazana kwota podatku nale nego od tych transakcji kwota podatku naliczonego lub nadwy ka podatku naliczonego nad nale nym nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3 000 00 PLN podatnik z o y w urz dzie skarbowym dokumenty potwierdzaj ce zap at podatku potwierdzenie przelewu wykonanego z rachunku podanego w zg oszeniu do Urz du Skarbowego podatnik przez kolejne 12 miesi cy poprzedzaj ce bezpo rednio okres w rozliczeniu za kt ry wyst puje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni by zarejestrowany jako podatnik VAT czynny sk ada za ka dy okres rozliczeniowy deklaracje VAT

Page 61

61 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT C D Zwrot podatku naliczonego dla firm zagranicznych Mo na z o y Dostawy wewn trzwsp lnotowe dla zarejestrowanych przedsi biorc w Pod warunkiem e spe nione s nast puj ce warunki stosuje si z Polsce stawk podatku w wysoko ci 0 Dostawa zosta a wykonana na rzecz przedsi biorcy zarejestrowanego dla cel w VAT cz onkostwo w innym kraju Unii Europejskiej oraz Towary opu ci y Polsk a dostawca posiada odpowiednie dowody oraz Dostawca poda prawid owy NIP na fakturze Do u ytkownik w ko cowych Opodatkowanie dostawy towar w do konsument w os b fizycznych w innym pa stwie cz onkowski Unii Europejskiej odbywa si w Polsce Wniosek w j zyku polskim dla przedsi biorc w z UE w formie elektronicznej W a ciwy Urz d Skarbowy II Urz d Skarbowy Warszawa r dmie cie Wniosek mo e obejmowa okres co najmniej 3 miesi cy nie d u szy ni 1 rok Sk adanie do 30 wrze nia kolejnego roku Wydawany przez urz d skarbowy na podstawie kwoty uznanego podatku jest zazwyczaj zwracany w ci gu 4 miesi cy od naliczenia Zwrot zostanie dokonany w ci gu 10 dni roboczych od podj cia decyzji Wyj tki rodki transportu mi dzy innymi samochody osobowe s zawsze opodatkowane w kraju do kt rego konsument przewozi taki nowy rodek transportu Sprzeda wysy kowa towary zostan wys ane w imieniu dostawcy na rzecz ostatecznych konsument w pod warunkiem e warto sprzedanych towar w przekracza po stronie dostawcy okre lony limit obrot w Wymogi sprawozdawczo ci Sprawozdania podsumowuj ce VAT UE nale y zazwyczaj dostarcza comiesi cznie Nale y uwzgl dni Wewn trzwsp lnotowe dostawy towar w Wewn trzwsp lnotowe zakupy Dostawy w ramach tzw wewn trzwsp lnotowych transakcji tr jstronnych Us ugi na rzecz przedsi biorstw zagranicznych z pa stw cz onkowskich UE w kt rych obowi zek podatkowy przechodzi na odbiorc w us ug Moment powstania obowi zku podatkowego Obowi zek podatkowy powstaje w chwili dostawy towar w lub wykonania us ugi Definicja podstawy opodatkowania Co do zasady definicja podstawy opodatkowania jest bezpo redni implementacj definicji zawartej w dyrektywie VAT Podstaw opodatkowania jest wszystko co stanowi zap at Podstawa opodatkowania jest powi kszana m in o koszty dodatkowe np prowizje koszty opakowania i transport oraz koszt ubezpieczenia pobierane przez dostawc od nabywcy Z kolei w przypadku dostaw nieodp atnych podstaw opodatkowania jest cena nabycia towar w lub towar w podobnych a gdy nie ma ceny nabycia koszt wytworzenia okre lone w momencie dostawy tych towar w

Page 62

62 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego C D Prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w okresie w kt rym u sprzedawcy powsta obowi zek podatkowy w odniesieniu do dostarczonych towar w lub wiadczonych us ug nie wcze niej jednak ni w deklaracji podatkowej za okres w kt rym faktura lub dokument celny zosta otrzymany przez nabywc Wa ne jest aby odliczaj c VAT z faktury mie pewno e u sprzedawcy powsta obowi zek podatkowy z tytu u sprzeda y udokumentowanej przedmiotow faktur Przepisy uzale niaj te prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytu u wewn trzwsp lnotowego nabycia towar w od otrzymania faktury od sprzedawcy Podatnik mo e pomniejszy podatek nale ny o podatek naliczony z tytu u transakcji wewn trzwsp lnotowego nabycia towar w o kt rym mowa w art 9 ustawy o VAT je eli uwzgl dni on kwot podatku nale nego z tytu u wewn trzwsp lnotowego nabycia towar w w deklaracji podatkowej w kt rej jest on obowi zany rozliczy ten podatek stanie si to nie p niej ni w terminie trzech miesi cy od up ywu miesi ca w kt rym w odniesieniu do nabytych towar w powsta obowi zek podatkowy Skorygowanie zmniejszonego odliczenia podatku naliczonego b dzie mo liwe w okresie w kt rym podatnik otrzyma faktur Fakturowanie Podatnik ma mo liwo wystawienia faktury do 15 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu dokonania dostawy towaru wykonania us ugi oraz mo liwo wystawienia faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru wykonaniem us ugi Prewsp czynnik Preproporcja kt ra dotyczy odliczenia VAT od wydatk w przeznaczonych zar wno do dzia alno ci gospodarczej oraz dzia alno ci o innym charakterze kt rych nie da si w ca o ci przypisa wy cznie do jednej z dw ch kategorii czynno ci Spos b wyliczenia prewsp czynnika zosta pozostawiony podatnikowi przy czym ustawa o VAT wprowadza katalog przyk adowych danych jakie mo na wzi pod uwag dane kadrowe dane powierzchniowe dane przychodowo obrotowe dane czasowe Wyb r metody wyliczenia warto ci prewsp czynnika jest dowolny przy czym prewska nik musi by reprezentatywny i odpowiada specyfice prowadzonej przez podatnika dzia alno ci

Page 63

63 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Sankcje C D Jak wynika z art 110a ust 1 ustawy o VAT podatnik musi liczy si z mo liwo ci na o enia sankcji przez naczelnika urz du skarbowego lub organ kontroli skarbowej w razie stwierdzenia e podatnik w z o onej deklaracji podatkowej wykaza kwot zobowi zania podatkowego ni sz od kwoty nale nej kwot zwrotu r nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wy sz od kwoty nale nej kwot r nicy podatku do obni enia podatku nale nego za nast pne okresy wy sz od kwoty nale nej kwot zwrotu r nicy podatku lub kwot zwrotu podatku naliczonego lub kwot r nicy podatku do obni enia podatku nale nego za nast pne okresy a powinien wykaza kwot zobowi zania podatkowego podlegaj c wp acie do urz du skarbowego nie z o y deklaracji podatkowej oraz nie wp aci kwoty zobowi zania podatkowego W wczas naczelnik organ okre la odpowiednio wysoko kwot podatku do zap aty w prawid owej wysoko ci oraz ustala dodatkowe zobowi zanie podatkowe w wysoko ci odpowiadaj cej 30 kwoty zani enia zobowi zania podatkowego lub 30 kwoty zawy enia zwrotu r nicy podatku zwrotu podatku naliczonego lub r nicy podatku do obni enia podatku nale nego za nast pne okresy Rejestr czynnych podatnik w VAT Szef Krajowej Administracji Skarbowej b dzie prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podatnik w VAT czynnych Wykaz podatnik w VAT czynnych b dzie udost pniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urz du obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw finans w publicznych w spos b umo liwiaj cy sprawdzenie danych zawartych w wykazie Wykaz podatnik w VAT czynnych b dzie aktualizowany w dni robocze raz na dob Dane o podatnikach wykre lonych z rejestru jako podatnik w VAT czynnych s przechowywane w wykazie podatnik w VAT czynnych przez okres 5 lat licz c od ko ca roku kalendarzowego w kt rym podatnik zosta wykre lony z rejestru

Page 64

64 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Obowi zek zastosowania metody podzielonej p atno ci C D Niekt re produkty i us ugi obj te s obowi zkiem zastosowania metody podzielonej p atno ci wynika on z art 108a ustawy o VAT za cznik nr 15 Przy dokonywaniu p atno ci za towary lub us ugi wymienione w tym za czniku udokumentowane faktur w kt rej kwota nale no ci og em stanowi kwot 15 000 00 PLN podatnicy s obowi zani zastosowa mechanizm podzielonej p atno ci Z kolei podatnik obowi zany do wystawienia faktury jest obowi zany do przyj cia p atno ci kwoty nale no ci wynikaj cej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej p atno ci Faktury powinny posiada oznaczenie mechanizm podzielonej p atno ci pod rygorem dodatkowego zobowi zania podatkowego Brak takiego oznaczenia skutkowa b dzie sankcj w wysoko ci 30 kwoty VAT wykazanego na fakturze chyba e nale no zap acono z zastosowaniem mechanizmu podzielonej p atno ci Mechanizm podzielonej p atno ci polega na tym e zap ata kwoty odpowiadaj cej ca o ci lub cz ci kwoty podatku wynikaj cej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT zap ata ca o ci lub cz ci kwoty odpowiadaj cej warto ci sprzeda y netto wynikaj cej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w sp dzielczej kasie oszcz dno ciowo kredytowej dla kt rych jest prowadzony rachunek VAT albo jest rozliczana w inny spos b Mechanizm podzielonej p atno ci w stosunku do towar w innych ni wymienione w za czniku nr 15 do ustawy w dalszym ci gu nie jest obowi zkowy ale ustawodawca przewidzia dla tych transakcji szereg zach t maj cych przekona podatnik w do korzystania z tej formy rozliczenia Te zach ty s nast puj ce odst pienie od zasady solidarnej odpowiedzialno ci odst pienie od nak adania dodatkowego zobowi zania podatkowego brak stosowania podwy szonych odsetek od zaleg o ci podatkowych w VAT do 150 standardowej stawki przy pieszony zwrot nadwy ki VAT naliczonego Wp aty i wyp aty Na rachunek VAT b d mog y by wp acane wy cznie rodki pieni ne pochodz ce z tytu u zap aty odpowiadaj cej kwocie podatku od towar w i us ug p aconej dostawcy towar w lub us ugodawcy przy u yciu dedykowanego komunikatu przelewu zwrotu kwoty podatku od towar w i us ug w przypadku wystawienia faktury koryguj cej przy u yciu dedykowanego komunikatu przelewu przez urz d skarbowy

Page 65

65 Podatki PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Bony C D Przepisy przewiduj dwa rodzaje bon w w rozumieniu instrument w z kt rymi wi e si obowi zek ich przyj cia jako wynagrodzenia za dostaw towar w lub wiadczenie us ug s to bon jednego przeznaczenia w przypadku kt rego miejsce dostawy towar w lub wiadczenia us ug kt rych bon dotyczy oraz kwota nale nego podatku podatku od warto ci dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytu u dostawy tych towar w lub wiadczenia tych us ug s znane w chwili emisji tego bonu bon r nego przeznaczenia bon inny ni bon jednego przeznaczenia Bon jednego przeznaczenia uprawnia posiadacza do otrzymania okre lonych towar w lub us ug w sytuacji gdy ju od samego pocz tku mo na ostatecznie okre li poziom opodatkowania w szczeg lno ci stawk podatku VAT to samo dostawcy oraz pa stwo cz onkowskie w kt rym ma miejsce dostawa towar w lub us ug zwi zanych z danym bonem Podatek VAT jest rozliczany w momencie sprzeda y bonu Je li chodzi o bony r nego przeznaczenia to dopiero faktyczne przekazanie towar w lub faktyczne wiadczenie us ug dokonane w zamian za niego przyjmowane przez dostawc lub us ugodawc jako wynagrodzenie lub jego cz b dzie podlega opodatkowaniu Inaczej m wi c w tym przypadku VAT powinien zosta pobrany gdy zostan dostarczone towary lub wykonane us ugi kt rych on dotyczy Ulga na z e d ugi Ulga na z e d ugi jest to mo liwo korekty podatku w przypadku braku zap aty za faktur przez wierzyciela Brak zap aty za faktur sprzeda y w terminie 90 dni od terminu p atno ci rodzi obowi zek korekty po stronie nabywcy Natomiast po stronie wierzyciela rozumianego jako dostawca kt remu nale y si zap ata jest to przywilej z kt rego mo e ale nie musi skorzysta

Page 66

66 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PODATEK OD TOWAR W I US UG VAT Konsekwencje niedotrzymania termin w i dat C D Kary z tytu u op nienia obecnie 8 rocznie Kary za zw ok tylko w przypadku podatku VAT do 30 obowi zku podatkowego Naczelnik urz du skarbowego lub organ kontroli podatkowej b dzie m g na o y na podatnika dodatkowe zobowi zanie w wysoko ci 30 kwoty zani enia zobowi zania z tytu u VAT albo 30 kwoty zawy enia zwrotu r nicy czy VAT u naliczonego lub r nicy podatku do obni enia za nast pne okresy rozliczeniowe Skorygowanie b du mo e zmniejszy stawk z 30 do 20 Dodatkowe zobowi zanie pojawi si je li fiskus stwierdzi e podatnik VAT w z o onej deklaracji wykaza kwot zobowi zania podatkowego ni sz od kwoty nale nej zwrot r nicy podatku lub zwrot VAT u naliczonego wy szy od kwoty nale nej r nic podatku do obni enia za nast pne okresy wy sz od kwoty nale nej zwrot r nicy podatku lub zwrot VAT u naliczonego lub r nic do obni enia za nast pne okresy a powinien by wykaza kwot zobowi zania podatkowego podlegaj c wp acie na konto urz du skarbowego Ponadto sankcja 30 dotknie r wnie podatnik w kt rzy nie z o yli deklaracji VAT i nie wp acili nale nego fiskusowi podatku VAT W obecnym stanie prawnym za ujawnienie przez organy podatkowe braku deklaracji lub wp aty VAT gro podwy szone odsetki za zw ok 100 warto ci VAT u z fa szywej faktury Procent dodatkowego zobowi zania zwi kszy si do 100 VAT naliczonego wynikaj cego z faktur w przypadku stwierdzenia e faktury z zawy onym VAT naliczonym zosta y wystawione przez nieistniej cy podmiot stwierdzaj czynno ci kt re nie zosta y dokonane w cz ci dotycz cej tych czynno ci zawieraj kwoty niezgodne z rzeczywisto ci w cz ci dotycz cej tych pozycji dla kt rych podane zosta y kwoty niezgodne z rzeczywisto ci potwierdzaj czynno ci do kt rych maj zastosowanie przepisy art 58 Kodeksu cywilnego w cz ci dotycz cej tych czynno ci

Page 67

67 Podatki PODATEK OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH PCC Zakup nieruchomo ci 2 0 Umowa sp ki 0 5 Po yczka 0 5 Po yczki W a ciciel Udzia owiec 0 5 KONTROLA PODATKOWA I POST POWANIE S DOWE W POLSCE Przedmiot Przedmiotem kontroli jest formalna poprawno deklaracji podatkowej Kontrola przeprowadzona przez Urz d Skarbowy Cel Okre lenie przedmiotu i kwoty zobowi zania podatkowego Metoda kontroli Okre la si czy podatki by y p acone na czas Urz d skarbowy sporz dza w post powaniu podatkowym protok kt ry mo e s u y jako dow d Je eli naliczane s odsetki za zw ok organ podatkowy wydaje zawiadomienie o wymiarze podatku w wysoko ci nale nego podatku natomiast odsetki za zw ok s sta e Kontrola podatkowa przeprowadzana przez zesp kontroli finansowej Sprawdza si czy podatnik zg osi swoje zobowi zania podatkowe odpowiednio co do przedmiotu i kwoty Je li stwierdza si obowi zek podatkowy wydaje si oddzieln decyzj podatkow Podatnicy mog korzysta w Polsce z nast puj cych praw w zakresie spraw podatkowych Odwo anie od decyzji Skarga do Wojew dzkiego S du Administracyjnego Skarga kasacyjna do Naczelnego S du Administracyjnego Post powanie przed Europejskim Trybuna em Sprawiedliwo ci

Page 68

68 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 ORDYNACJA PODATKOWA Weryfikacja kontrahenta Podatnicy mog uzyska od urz d w skarbowych za wiadczenie dotycz ce nast puj cych informacji dotycz cych ich kontrahent w prowadz cych dzia alno gospodarcz potwierdzenia e kontrahent z o y lub nie z o y deklaracji lub innego dokumentu do kt rych z o enia by obowi zany na podstawie przepis w ustaw podatkowych potwierdzenia e kontrahent uj lub nie uj w z o onej deklaracji lub z o onym innym dokumencie zdarze do kt rych uj cia by obowi zany na podstawie przepis w ustaw podatkowych potwierdzenia e kontrahent zalega lub nie zalega w podatkach wynikaj cych z deklaracji lub innego dokumentu sk adanych na podstawie przepis w ustaw podatkowych Dowody w post powaniu podatkowym W otwartym katalogu dowod w w post powaniu podatkowym mog si znajdowa dokumenty zgromadzone w toku dzia alno ci analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej

Page 69

69 Podatki ODSETKI Odsetki za zw ok podatkow Odsetki za zw ok podatkow wznosz dwukrotno podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz 2 nie mniej jednak ni 8 Odsetki ustawowe 5 odsetki ustawowe 10 odsetki maksymalne Odsetki ustawowe za op nienie 7 odsetki za op nienie 14 maksymalne odsetki za op nienie Odsetki za op nienie w transakcjach handlowych Stopa odsetek za op nienie w transakcjach handlowych wynosi 9 5 Stawki obni one Obni on stawk odsetek za zw ok w wysoko ci 50 stawki odsetek za zw ok stosuje si w przypadku spe nienia cznie nast puj cych warunk w z o enia prawnie skutecznej korekty deklaracji nie p niej ni w terminie 6 miesi cy od dnia up ywu terminu do z o enia deklaracji zap aty zaleg o ci podatkowej w ci gu 7 dni od dnia z o enia korekty Czynny al Zawiadomienie podatnika o pope nieniu przez niego czynu zabronionego wy cza karalno tego czynu je li nast pi zanim organ podatkowy zidentyfikuje dany fakt oraz wraz ze z o eniem zawiadomienia zostan uregulowane zg aszane uchybienia Stawka podwy szona Stawka odsetek za zw ok wynosi 150 stawki podstawowej obecnie 12 w odniesieniu do zaleg o ci w podatku od towar w i us ug w podatku akcyzowym oraz c ach Stawka ta b dzie stosowana w przypadku gdy organ podatkowy wykryje w toku procedur podatkowych czynno ci sprawdzaj cych kontroli podatkowej lub post powania podatkowego zani enie zobowi zania podatkowego zawy enie nadp aty lub zwrotu podatku w kwocie przekraczaj cej 25 kwoty nale nej i wy szej ni kwota 5 x minimalne wynagrodzenie albo brak deklaracji i zap aty podatku

Page 70

70 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 LIMITY PODATKOWE W 2020 R Obowi zuj ce w 2020 r limity dochod w dotycz ce mi dzy innymi statusu ma ego przedsi biorcy Ma y podatnik w PIT CIT 8 507 000 00 PLN Ma y podatnik w rozumieniu ustawy o VAT 5 104 200 PLN Limit przychod w uprawniaj cy do rycza tu od przychod w ewidencjonowanych 1 088 125 00 PLN Kwota przychod w netto zobowi zuj ca do zaprowadzenia ksi g rachunkowych przez osoby fizyczne sp ki cywilne os b fizycznych sp ki jawne os b fizycznych sp ki partnerskie oraz sp dzielnie socjalne 8 746 800 00 PLN Maksymalna czna warto odpis w amortyzacyjnych w roku w ramach amortyzacji jednorazowej 214 000 00 PLN UMOWY O UNIKANIU PODW JNEGO OPODATKOWANIA Umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania Polska zawar a umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania z 81 krajami Umowy te wzorowane s na Konwencji Modelowej OECD Odmiennie uregulowane jest prawo opodatkowania w przypadku zbycia udzia w przez sp ki zajmuj ce si handlem nieruchomo ciami Zgodnie z Konwencj Modelow OECD prawo opodatkowania posiada w przypadku share deals w pozytywnie zawartych umowach o unikaniu podw jnego opodatkowania nie pa stwo rezydencji sprzedawcy lecz pa stwo w kt rym znajduje si nieruchomo Okre lone w umowie o unikaniu podw jnego opodatkowania stawki podatku mo na zastosowa tylko wtedy gdy podatnik posiada certyfikat dot miejsca zamieszkania tj certyfikat rezydencji wystawiony przez urz d skarbowy danego kraju

Page 71

71 Podatki KRAJ AFRYKA PO UDNIOWA ALBANIA ARABIA SAUDYJSKA DATA WEJ CIA W YCIE KLAUZULA DOT NIERUCHOMO CI DYWIDENDY W ODSETKI W LICENCJE W 05 12 95 nie 5 15 0 10 10 27 06 94 nie 5 10 10 5 01 06 12 tak 5 0 5 10 ARMENIA 27 02 05 tak 10 5 10 AUSTRALIA 04 03 92 tak 15 10 10 AUSTRIA 01 04 05 tak 5 15 0 5 5 AZERBEJD AN 20 01 05 tak 10 10 10 BELGIA 29 04 04 tak 5 15 0 5 0 5 BIA ORU 30 07 93 nie 10 15 0 10 0 BU GARIA 10 05 95 nie 10 0 10 5 CHINY 07 01 89 nie 10 0 10 7 10 CHORWACJA 11 02 96 tak 5 15 0 10 10 CYPR Protok 09 11 12 nie 0 5 0 5 5 CZECHY 13 06 12 nie 5 0 5 10 DANIA 31 12 02 tak 0 5 15 0 5 5 10 ESTONIA 09 12 94 nie 5 15 0 10 FILIPINY 07 04 97 tak 10 15 0 10 15 FINLANDIA 30 03 79 nie 0 5 15 0 0 10 FRANCJA 12 09 76 tak 5 15 0 0 10 GRECJA 28 09 91 nie 19 10 10 HISZPANIA 06 05 82 tak 5 15 0 0 10 HOLANDIA 18 03 03 nie 5 15 0 5 5 INDIE 26 10 89 tak 15 0 15 20 INDONEZJA 25 08 93 nie 10 15 0 10 15 IRLANDIA 22 12 95 tak 0 15 0 10 0 10 ISLANDIA Protok 08 12 12 tak 5 15 0 10 10 30 12 91 tak 5 10 5 5 10 IZRAEL Zwolnienie z podatku u r d a zgodnie z dyrektyw dot sp ek posiadaj cych wi kszos udzia w oraz sp ek zale nych Parent Subsidiary Directive

Page 72

72 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 C D KRAJ DATA WEJ CIA W YCIE KLAUZULA DOT NIERUCHOMO CI DYWIDENDY ODSETKI LICENCJE JAPONIA 23 12 82 nie 10 0 10 0 10 KANADA 08 12 12 tak 0 5 15 10 5 10 KAZACHSTAN 13 05 95 tak 10 15 0 10 10 10 KOREA 21 02 92 nie 5 10 0 10 KUWEJT 25 04 00 nie 0 5 0 5 15 LITWA 19 07 94 tak 5 15 0 10 10 LUXEMBURG Protok 11 12 12 tak 0 15 0 5 5 OTWA 30 11 94 tak 5 15 0 10 10 MALEZJA 05 12 78 nie 0 0 15 0 15 10 MALTA 24 11 94 tak 5 15 0 10 NIEMCY 19 12 04 tak 5 15 0 5 5 NORWEGIA 29 01 13 tak 0 15 5 5 PORTUGALIA 04 02 98 nie 10 15 0 10 10 ROSJA 22 02 93 nie 10 0 10 10 RUMUNIA 15 09 95 nie 5 15 0 10 10 SINGAPUR 04 11 12 tak 0 5 10 0 5 2 5 S OWACJA 21 12 95 nie 5 10 0 10 5 S OWENIA 10 03 98 nie 5 15 0 10 10 0 10 SZWAJCARIA 25 09 92 nie 5 15 10 SZWECJA 15 10 05 tak 5 15 0 5 TAJLANDIA 13 05 83 nie 20 0 10 5 15 TUNEZJA 15 11 93 nie 5 10 12 12 TURCJA 01 10 96 nie 10 15 0 10 10 UKRAINA 11 03 94 tak 5 15 0 10 10 USA 23 07 96 tak 5 15 0 10 W GRY 10 09 95 nie 10 0 10 10 WIELKA BRYTANIA 27 12 06 tak 0 10 0 5 5 W OCHY 26 09 89 nie 10 0 10 10 21 04 94 nie 0 5 0 5 5 ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE Zwolnienie z podatku u r d a zgodnie z dyrektyw dot sp ek posiadaj cych wi kszos udzia w oraz sp ek zale nych ParentSubsidiary Directive

Page 73

73 Leasing LEASING Typy leasingu W swojej codziennej pracy przedsi biorcy maj do czynienia z dwoma rodzajami leasingu operacyjnym i finansowym Te dwie definicje r wnie wynikaj z przepis w podatkowych Wyb r formy zale y wy cznie od podatnika korzystaj cego z umowy leasingu kt ra mo e zale e od potrzeb uregulowania koszt w podatkowych oraz przewidywanego okresu u ytkowania przedmiotu leasingu Leasing operacyjny Przy tej formie umowy uznaje si e przedmiot leasingu nale y do aktyw w strony finansuj cej na przyk ad firmy leasingowej Tak wi c to strona finansuj ca jest zobowi zana do dokonywania odpis w amortyzacyjnych i ponoszenia koszt w amortyzacji Niemniej jednak raty leasingowe stanowi koszt uzyskania przychodu strony korzystaj cej z przedmiotu leasingu podatek VAT i op ata wst pna dodawane s do tych rat Suma rat ustalonych w umowie pomniejszona o nale ny VAT musi odpowiada co najmniej warto ci pocz tkowej takiego rodka trwa ego Po up ywie okresu obowi zywania umowy leasingobiorca jest uprawniony do odkupienia przedmiotu leasingu Leasing finansowy Wybieraj c ten rodzaj umowy leasingu podatnik musi wiedzie e przedmiot takiej umowy uwa a si za sk adnik aktyw w osoby korzystaj cej Tak wi c w przeciwie stwie do leasingu operacyjnego to korzystaj cy zobligowany jest do dokonywania odpis w amortyzacyjnych i ponoszenia koszt w amortyzacji Dodatkowo korzystaj cy mo e uzna wy cznie odsetki stanowi ce cz raty leasingowej za koszt uzyskania przychodu Podatek VAT p aci si w ca o ci z g ry wraz z pierwsz rat natychmiast po odebraniu przedmiotu umowy Warto wspomnie e klient staje si w a cicielem przedmiotu leasingu automatycznie po op aceniu ostatniej raty

Page 74

74 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 LEASING C D G wne r nice Amortyzacja Okres obowi zywania Koszty uzyskania przychodu VAT Wykup Leasing operacyjny Leasing finansowy Obowi zek strony finansuj cej Obowi zek strony korzystaj cej Wi cej ni 40 okresu amortyzacji przedmiotu nieruchomo ci co Ponad 12 miesi cy najmniej 10 lat Korzystaj cy uznaje raty netto i op at pocz tkow za koszty uzyskania przychodu Dodany do rat leasingowych W zale no ci od tempa amortyzacji i terminu wykupu Korzystaj cy uznaje odsetki stanowi ce cz raty oraz koszty amortyzacji za koszty uzyskania przychodu Op acany z g ry wraz z pierwsz rat Po zap acie ostatniej raty przedmiot leasingu staje si w asno ci korzystaj cego Kluczowym czynnikiem przy wyborze formy leasingu s zdecydowanie koszty pocz tkowe kt re s znacznie ni sze w przypadku leasingu operacyjnego ze wzgl du na mniejszy udzia kapita u w asnego Wi kszo um w zawieranych na polskim rynku to umowy leasingu operacyjnego jednym z powod w takiej sytuacji mo e by fakt e w przypadku leasingu finansowego podatek VAT musi by w ca o ci zap acony z g ry Wyb r leasingu operacyjnego jest r wnie zalecany w przypadku gdy planowany okres korzystania z przedmiotu leasingu jest stosunkowo kr tki Z tego powodu mo liwe jest zwi kszenie bie cych koszt w operacyjnych co oznacza zmniejszenie podstawy naliczania opodatkowania

Page 75

75 Ubezpieczenie spo eczne SK ADKI NA UBEZPIECZENIA SPO ECZNE Obowi zki pracodawcy wobec ZUS Polscy pracodawcy maj obowi zek ponoszenia koszt w ubezpieczenia spo ecznego na rzecz Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych i s p atnikami sk adek do ZUS i Narodowego Funduszu Zdrowia Sk adki na ubezpieczenie spo eczne dla pracownik w i pracodawcy obliczane s od dochodu brutto pracownika Pracodawca jest odpowiedzialny za potr canie i przekazywanie pe nej kwoty sk adek na ubezpieczenie spo eczne cz pracownika i pracodawcy do odpowiednich organ w Stawki sk adek na ubezpieczenie spo eczne w roku bie cym s nast puj ce Ubezpieczenie Pracodawca Pracownik emerytalne 9 76 9 76 rentowe 6 5 1 5 chorobowe Nie dotyczy 2 45 wypadkowe Mi dzy 0 67 a 3 33 Nie dotyczy zdrowotne Nie dotyczy 9 00 Fundusz Pracy FP 2 45 Nie dotyczy Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych FG P 0 10 Nie dotyczy Podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 nie mo e by wi ksza od kwoty 156 810 00PLN Ubezpieczenie spo eczne w Polsce System ubezpiecze spo ecznych w Polsce na charakter powszechny i obowi zkowy Ubezpieczenie spo eczne obejmuje osoby kt re s mi dzy innymi pracownikami osobami pracuj cymi na podstawie um w zlecenia lub prowadz dzia alno gospodarcz UWAGA Ubezpieczenie spo eczne w Polsce obejmuje obywateli UE na takich samych zasadach jak obywateli polskich

Page 76

76 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 UBEZPIECZENIE EMERYTALNO RENTOWE Ubezpieczenie emerytalno rentowe Ubezpieczenie emerytalno rentowe ma na celu wyp at wiadcze emerytalnych dla os b kt re osi gn y wiek emerytalny emerytura wyp at wiadcze w przypadku niezdolno ci do pracy z powodu choroby renta P atnikiem nale nych sk adek do Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych jest pracodawca Emerytura jest przyznawana kobietom kt re uko czy y co najmniej 60 rok ycia oraz m czyznom kt rzy uko czyli co najmniej 65 lat Decyzje o przyznaniu emerytury lub renty s podejmowane przez organy Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych w a ciwe miejscowo dla miejsca zamieszkania osoby kt ra ubiega si o wiadczenia Post powanie w sprawie przyznania emerytury renty rozpoczyna si po z o eniu wniosku przez wnioskodawc

Page 77

77 Ubezpieczenie spo eczne UBEZPIECZENIE NA WYPADEK NIEZDOLNO CI DO PRACY Ubezpieczenie na wypadek niezdolno ci do pracy Ubezpieczenie na wypadek niezdolno ci do pracy gwarantuje wiadczenia pieni ne w razie utraty dochod w zwi zanych z ryzykiem inwalidztwa niezdolno ci do pracy lub mierci ywiciela rodziny W takiej sytuacji osobom kt re p ac sk adki na ubezpieczenie na wypadek niezdolno ci do pracy przyznawane s renty inwalidzkie z tytu u niezdolno ci do pracy kt re zast puj wynagrodzenie lub przych d a w przypadku mierci ubezpieczonego ywiciela rodziny cz onkom jego jej rodziny przyznawana jest renta rodzinna Sk adka na ubezpieczenie na wypadek niezdolno ci do pracy stanowi 8 podstawy wymiaru sk adek gdzie 6 5 pochodzi ze rodk w pracodawcy a 1 5 ze rodk w pracownika 1 Renta inwalidzka z tytu u niezdolno ci do pracy Renta inwalidzka z tytu u niezdolno ci do pracy mo e by przyznana ubezpieczonemu kt ry spe nia wszystkie poni sze warunki Zosta uznany za osob kt ra jest cz ciowo lub ca kowicie niezdolna do pracy Udowodni sta pracy okresy sk adkowe i niesk adkowe Niezdolno do pracy rozpocz a si w okresach ci le okre lonych w ustawie Osoba kt ra jest ca kowicie niezdolna do pracy to osoba kt ra utraci a zdolno do wykonywania jakiejkolwiek pracy Osoba kt ra jest cz ciowo niezdolna do pracy to osoba kt ra w znacznym stopniu utraci a zdolno do wykonywania pracy zgodnej z poziomem kwalifikacji tej osoby Niezdolno do pracy i jej poziom jest orzekana przez lekarza orzecznika dyplomowanego lekarza medycyny pracy z Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych jako instytucj orzekaj c pierwszej instancji Wnioskodawca ma prawo zg osi zastrze enia do opinii lekarza do Komisji Lekarskiej Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych jako instytucji orzekaj cej drugiej instancji 2 Renta rodzinna Renta rodzinna jest przyznawana uprawnionym cz onkom rodziny osoby kt ra w chwili mierci mia a ustalone prawo do emerytury albo spe nia a warunki do jej uzyskania mia a ustalone prawo do emerytury pomostowej mia a ustalone prawo do renty z tytu u niezdolno ci do pracy albo spe nia a warunki do jej uzyskania pobiera a zasi ek przedemerytalny pobiera a wiadczenie przedemerytalne pobiera a nauczycielskie wiadczenie kompensacyjne

Page 78

78 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 UBEZPIECZENIA SPO ECZNE Z TYTU U WYPADK W PRZY PRACY I CHOR B ZAWODOWYCH Ubezpieczenia spo eczne z tytu u wypadk w przy pracy i chor b zawodowych Ubezpieczenie z tytu u wypadk w przy pracy i chor b zawodowych obejmuje mi dzy innymi pracownik w osoby kt re pracuj na podstawie umowy zlecenia osoby prowadz ce dzia alno gospodarcz wiadczenia z tytu u wypadk w przy pracy oraz chor b zawodowych mog by przyznane osobie ubezpieczonej S to Zasi ek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego wyp acany jest dla osoby ubezpieczonej kt rej niezdolno do pracy powsta a w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Zasi ek rehabilitacyjny wyp acany jest po zako czeniu zasi ku chorobowego je li ubezpieczony nie jest w stanie pracowa a dalsze leczenie lub rehabilitacja daje tej osobie szans na odzyskanie zdolno ci do pracy Jednorazowe odszkodowanie przys uguje osobie ubezpieczonej kt ra dozna a trwa ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu lub cz onkom rodziny zmar ego ubezpieczonego lub osoby kt ra pobiera a rent inwalidzk Renta inwalidzka z tytu u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przys uguje ubezpieczonemu kt ry sta si niezdolny do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Renta szkoleniowa jest przyznawana osobie w przypadku kt rej orzeczono e przekwalifikowanie jest zasadne ze wzgl du na niezdolno do pracy w obecnym zawodzie z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Renta rodzinna dla cz onk w rodziny zmar ego ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do renty inwalidzkiej z tytu u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Wysoko sk adki na ubezpieczenie wypadkowe waha si od 0 67 do 3 33 podstawy wymiaru sk adek Sk adka na ubezpieczenie wypadkowe jest w ca o ci pokrywana przez pracodawc

Page 79

79 Ubezpieczenie spo eczne UBEZPIECZENIE SPO ECZNE Z TYTU U CHOROBY I MACIERZY STWA Ubezpieczenie spo eczne z tytu u choroby i macierzy stwa Osoby kt re s obowi zkowo ubezpieczone na wypadek choroby i macierzy stwa to przede wszystkim pracownicy Osoby obj te obowi zkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym kt re mi dzy innymi pracuj na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia prowadz pozarolnicz dzia alno mog by tak e ubezpieczeni dobrowolnie z tytu u choroby i macierzy stwa Kwota sk adki chorobowej wynosi 2 45 podstawy wymiaru sk adek Sk adka jest pokrywana ze rodk w ubezpieczonego Nast puj ce wiadczenia wyp acane s z tytu u ubezpieczenia w razie choroby i macierzy stwa Zasi ek chorobowy Zasi ek chorobowy wynagrodzenie chorobowe przyznaje si ubezpieczonemu kt ry zachorowa w okresie obowi zywania ubezpieczenia chorobowego Prawo do zasi ku chorobowego przys uguje po up ywie tzw okresu wyczekiwania Osoba kt ra jest obowi zkowo obj ta ubezpieczeniem chorobowym zyskuje prawo do zasi ku chorobowego po up ywie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego Osoba kt ra jest obj ta tym ubezpieczeniem dobrowolnie nabywa prawo do zasi ku chorobowego po okresie 90 dni ci g ego ubezpieczenia chorobowego Zasi ek chorobowy przyznaje si ubezpieczonemu w wysoko ci 80 podstawy wymiaru sk adek oraz na okres hospitalizacji w wysoko ci 70 podstawy wymiaru sk adek Je eli niezdolno do pracy zosta a spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy przy pracy w okresie ci y lub dotyczy dawcy tkanek kom rek lub narz d w wtedy zasi ek chorobowy jest wyp acany w wysoko ci 100 podstawy wymiaru sk adek Zasi ek rehabilitacyjny Zasi ek rehabilitacyjny przys uguje ubezpieczonemu kt ry nie mo e ju d u ej otrzymywa zasi ku chorobowego ale nadal jest niezdolny do pracy a dalsze leczenie lub rehabilitacja daje mu szans aby ponownie by zdolnym do pracy Zasi ek ten jest przyznawany na okres niezb dny aby da danej osobie szans na odzyskanie zdolno ci do pracy ale nie d u ej ni na okres 12 miesi cy

Page 80

80 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 UBEZPIECZENIE SPO ECZNE Z TYTU U CHOROBY I MACIERZY STWA Ubezpieczenie spo eczne z tytu u choroby i macierzy stwa c d C D Zasi ek macierzy ski Zasi ek macierzy ski przys uguje ubezpieczonej kobiecie kt ra w okresie obowi zywania ubezpieczenia chorobowego lub w czasie urlopu wychowawczego rodzi dziecko przyjmuje na wychowanie dziecko do 7 roku ycia a w przypadku dziecka w odniesieniu do kt rego orzeczono odroczenie obowi zku szkolnego do 10 roku ycia oraz kobiecie kt ra rozpocz a post powanie o adopcj przed S dem Rodzinnym przyjmuje na wychowanie w charakterze rodzica zast pczego z wyj tkiem zawodowych rodzin zast pczych nie spokrewnionych z dzieckiem dziecko w wieku do 7 lat a w przypadku dziecka w odniesieniu do kt rego orzeczono odroczenie obowi zku szkolnego do 10 roku ycia Zasi ek macierzy ski jest wyp acany w okresie urlopu macierzy skiego przez 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka w przypadku urodzenia wi cej ni jednego dziecka od 31 37 tygodni Urlop rodzicielski jest udzielany bezpo rednio po wykorzystaniu przez pracownika urlopu macierzy skiego

Page 81

81 Ubezpieczenie spo eczne UBEZPIECZENIE SPO ECZNE Z TYTU U CHOROBY I MACIERZY STWA Ubezpieczenie spo eczne z tytu u choroby i macierzy stwa c d C D Zasi ek macierzy ski za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego przys uguje w wymiarze do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz w przypadku przyj cia na wychowanie i wyst pienia do s du opieku czego z wnioskiem o wszcz cie post powania w sprawie przysposobienia lub przyj cia na wychowanie jako rodzina zast pcza z wyj tkiem rodziny zast pczej zawodowej jednego dziecka do 7 roku ycia a w przypadku dziecka wobec kt rego podj to decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego do dziesi tego roku ycia 34 tygodni w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub wi cej dzieci oraz w przypadku r wnoczesnego przyj cia na wychowanie dwojga lub wi cej dzieci Z zasi ku macierzy skiego za okres odpowiadaj cy okresowi urlopu rodzicielskiego rodzice mog korzysta tak e r wnocze nie z tym e czny wymiar zasi ku przys uguj cy obojgu rodzicom nie mo e przekroczy odpowiednio 32 lub 34 tygodni Zasi ek opieku czy Zasi ek opieku czy przys uguje przez okres gdy niezb dna jest opieka nad zdrowym dzieckiem poni ej 8 roku ycia chorym dzieckiem do lat 14 lub innym chorym cz onkiem rodziny Zasi ek opieku czy przys uguje przez okres nie d u szy ni 60 dni w roku kalendarzowym je li ubezpieczony opiekuje si zdrowym dzieckiem poni ej 8 roku ycia lub chorym dzieckiem poni ej 14 roku ycia Je li dana osoba opiekuje si chorym dzieckiem w wieku powy ej 14 lat lub innym chorym cz onkiem rodziny zasi ek przys uguje za okres nie d u szy ni 14 dni Zasi ek wyp acany jest w wysoko ci 80 podstawy wymiaru sk adek

Page 82

82 Inwestowanie w Polsce w roku 2020 PARTNERZY getsix Partnerzy getsix pragn skorzysta z okazji aby podzi kowa wszystkim naszym klientom za obdarzenie nas zaufaniem i umo liwienie nam wsp pracy z Pa stwem oraz dostarczanie Pa stwu naszych us ug biznesowych Partnerzy getsix wyznaj filozofi e nasi pracownicy s nie tylko bogactwem naszej firmy ale tak e sprawiaj e getsix jest wyj tkowym i silnym partnerem dla naszych klient w Wa ne jest dla nas aby my w tym ci gle zmieniaj cym si wiecie dostarczali nieprzerwanie warto dodan dla naszych klient w Nasz misj jest dostarczanie pe nego zakresu najlepszych w swojej klasie us ug w zakresie ksi gowo kadr i p ac doradztwa podatkowego prawnego i biznesowego uzupe nionego o us ugi i rozwi zania IT posiadaj ce akredytacj Microsoft oraz certyfikaty ISO 9001 ISO 14001 getsix kontynuuje ustanawianie solidnej marki w Polsce i poza jej granicami poprzez utrzymywanie i rozwijanie naszych znormalizowanych proces w W tym celu dostarczamy naszym klientom rozwi zania takie jak np one stop shop lub full service solutions Nasz misj jest wsparcie naszych partner w eby mogli realizowa swoje wizje doskonalenie swoich us ug przez nieustaj ce W broszurze Inwestowanie w Polsce w roku 2020 staramy si uwzgl dni wszystko czego mog Pa stwo potrzebowa rozpoczynaj c biznes w Polsce w formie por cznej ksi eczki Nie jeste my w stanie przytoczy wszystkich przepis w podatkowych i prawnych ale staramy si wyselekcjonowa najistotniejsze informacje dla zapewnienia Pa stwu szybkiego i prostego dost pu do nich Nasz zesp ekspert w i specjalist w b dzie nadal anga owa si w obs ug Pa stwa firmy w spos b wykraczaj cy poza Pa stwa oczekiwania Zadbajcie Pa stwo o podstawow dzia alno swojej firmy a getsix zajmie si reszt

Page 83

Zamkni cie wydania 30 03 2020 Publikacja 2020 Niniejsza publikacja zosta a przygotowana przez getsix we wsp pracy z TaxaGroup Nasze cz onkostwa Nasze certyfikaty Nasze partnerstwo Nasze Kompetencje

Page 84

D SSELDORF KATOWICE Item Code P0006 v 6 Mar 20 LOKALIZACJE ISBN 978 83 947292 0 2 getsix eu polska ksiegowosc pl facebook com getsix linkedin com company getsix twitter com getsix_Group WROC AW ul Zwyci ska 45 53 033 Wroc aw Tel 48 71 388 13 00 Fax 48 71 388 13 10 Claus Frank Monika Martynkiewcz Frank E mail wroclaw getsix pl KATOWICE ul Konduktorska 33 40 155 Katowice Tel 48 32 723 21 00 Fax 48 32 723 21 10 Monika Martynkiewicz Frank E mail katowice getsix pl POZNA ul Wyspia skiego 43 60 751 Pozna Tel 48 61 668 34 00 Fax 48 61 668 34 10 Roy Heynlein E mail poznan getsix pl BERLIN PRZEDSTAWICIELSTWO Pariser Platz 4a D 10117 Berlin Deutschland Tel 49 30 208 481 200 E mail berlin getsix de WARSZAWA Sky Office Center ul W Rzymowskiego 31 02 697 Warszawa Tel 48 22 336 77 00 Fax 48 22 336 77 10 Ortwin Uwe Jentsch E mail warszawa getsix pl D SSELDORF PRZEDSTAWICIELSTWO FOMACON Business Center M rsenbroicher Weg 191 D 40470 D sseldorf Deutschland Tel 49 221 972 670 00 E mail duesseldorf getsix de SZCZECIN ul Storrady wi tos awy 1a 71 602 Szczecin Tel 48 91 351 86 00 Fax 48 91 351 86 10 Roy Heynlein E mail szczecin getsix pl